Ułatwienia dostępu

 

WŁĄCZAMY SIĘ DO DZIAŁANIA! (woj. lubelskie)

Instytut Rozwoju i Innowacji „Euro-Konsult” Sp. z o. o. ma przyjemność poinformować, że od dnia 01.04.2024 r. rozpoczął realizację projektu ,,Włączamy się do działania!”, realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 -2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

 

Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa 100 osób (70 kobiet; 30 mężczyzn) będących osobami biernymi zawodowo, zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego.

Czytaj więcej...

SKUTECZNY OUTPLACEMENT (woj. lubelskie)

Instytut Rozwoju i Innowacji „Euro-Konsult” Sp. z o. o. ma przyjemność poinformować, że od dnia 01.02.2024 r. rozpoczął realizację projektu, "Skuteczny outplacement", realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 -2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

 

Celem głównym projektu jest uzyskanie bądź utrzymanie zatrudnienia 65 osób (35 kobiet i 30 mężczyzn) będących osobami dorosłymi, zwolnionymi w ciągu ostatnich 6 miesięcy z przyczyn niedotyczących pracownika oraz osoby dorosłe przewidziane lub zagrożone zwolnieniem zatrudnione na umowach o pracę zamieszkałe i pracujące na terenie woj. lubelskiego bez względu na wykształcenie w okresie 01.02.2024 - 31.12.2024 r.

Czytaj więcej...

PERSPEKTYWA LEPSZEGO JUTRA! (woj. lubelskie)

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Projekt realizowany od 01.03.2023 r. do 31.12.2023 r.

 

 

Uwaga! Właśnie rozpoczęła się realizacja projektu „Perspektywa lepszego jutra!”.

Do projektu zapraszamy 50 osób (30 Kobiet i 20 Mężczyzn) osoby wykluczone społecznie (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu miasta Lublin w obszarze objętym rewitalizacją tj.: (Stare Miasto, Rejon Dworca PKP, Rejon ul. Kunickiego, Rejon ul. Kalinowszczyzna, Śródmieście, Podzamcze i Czwartek), w tym:

Czytaj więcej...

SKUTECZNY OUTPLACEMENT W LOF [Lubelski Obszar Funkcjonalny] (woj. lubelskie)

Okres realizacji projektu: od 01.01.2020 do 31.12.2020.

 

Instytut Rozwoju i Innowacji „Euro-konsult” sp. z o.o. ma przyjemność poinformować, że od dnia 01.01.2020 r. rozpoczął realizację projektu dla 100 (10K,90M) osób należących do grupy outplacement tj: osób zwolnionych/ zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz przewidzianych do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpienia do projektu.

Czytaj więcej...

SKUTECZNY OUTPLACEMENT (woj. lubelskie)

Instytut Rozwoju i Innowacji „Euro-konsult” sp. z o.o. ma przyjemność poinformować, że od dnia 01.01.2019 r. rozpoczął realizację projektu dla osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpienia do projektu.

 

  W ramach realizacji projektu uczestnicy odbędą:

Czytaj więcej...

AUTOSTRADA KWALIFIKACJI (woj lubelskie)

Komunikat:

Uwaga – grupa docelowa uczestników projektu została rozszerzona o osoby zagrożone zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w projekcie i kontaktu z biurem projektu.


Projekt ,,Autostrada kwalifikacji” realizowany przez "NETRIX GROUP" Spółka z o . o. w partnerstwie z Instytut Rozwoju i Innowacji  EURO-KONSULT  Sp. z o. o. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10.Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Poddziałanie 10.2 Programy typu outplacement.

Cel projektu: 

Wzrost aktywności zawodowej na rynku pracy w okresie 01.09.2018-30.11.2019r. grupy 60 osób z terenu woj. lubelskiego (w tym 6K i 54M), zwolnionych lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu - poprzez zastosowanie zindywidualizowanych instrumentów i usług aktywizacji zawodowo-edukacyjnej.

Czytaj więcej...

SKUTECZNA AKTYWIZACJA (woj.lubelskie)

Projekt realizowany od 01.09.2017-30.09.2018r.

 

Jest nam bardzo miło poinformować, żerozpoczęła się realizacja projektu „Skuteczna aktywizacja”. 

Do projektu zapraszamy osoby w wieku 15-29 lat zamieszkujące woj. lubelskie, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET (zgodnie z definicją zawartą w SZOOP), z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 – zgodnie z zapisami SZOOP, w tym:  

·       45 Kobiet i 45 mężczyzn to osoby bierne zawodowo

·       5 Kobiet i 5 Mężczyzn to osoby długotrwale bezrobotne, niezarejestrowane w urzędzie pracy

Czytaj więcej...

SKUTECZNA AKTYWIZACJA (woj. lubelskie)

Projekt realizowany od 01.07.2016 - 31.07.2017 - Projekt Zakończony

 

Jest nam bardzo miło poinformować, że rozpoczęła się realizacja projektu„Skuteczna aktywizacja”!

Zapraszamy osoby bezrobotne, w tym odchodzące z rolnictwa, zamieszkujące woj. lubelskie!

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 -2020, Priorytet inwestycyjny 8i: „Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników”, Działanie 9.1: „Aktywizacja zawodowa”.

 

Ze wsparcia w ramach projektu może skorzystać 100 osób bezrobotnych* zarejestrowanych w urzędach pracy, w wieku minimum 30 lat, zamieszkałych na terenie woj. lubelskiego, z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym (oświadczenie o wykształceniu średnim i poniżej), w tym:

Czytaj więcej...

PERSPEKTYWA SUKCESU (woj. lubelskie)

Jest nam bardzo miło poinformować, że rozpoczęła się realizacja projektu „Perspektywa sukcesu”. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 -2020, Oś priorytetowa 10. Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie: 10.2 Programy typu outplacement.

 

Do projektu zapraszamy osoby zamieszkujące woj. lubelskie,które zostały zwolnione lub są zagrożone zwolnieniem/przewidziane do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Czytaj więcej...

LUBELSZCZYZNA MŁODYCH KOMPETENTNYCH (woj. lubelskie)

Projekt realizowany od 01.04.2016 - 30.06.2017r - Projekt Zakończony

 

Jest nam bardzo miło poinformować, że rozpoczęła się realizacja projektu „LUBELSZCZYZNA MŁODYCH KOMPETENTNYCH”. Projekt jest realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

Do projektu zapraszamy osoby w wieku 15-29 lat zamieszkujące woj. lubelskie, które aktualnie i w ciągu ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), tj. spełniają łącznie poniższe trzy warunki:

  • Nie pracują (tj. są bezrobotni lub bierni zawodowo),
  • Nie kształcą się (w systemie stacjonarnym),
  • Nie szkolą się.

Czytaj więcej...

Kompetencje informacyjno - komunikacyjne osób po 50 roku życia (woj. lubelskie)

Rekrutacja do projektu zakończona!

Firma Euro – Konsult sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu organizowanym w ramach projektu „Kompetencje informacyjno- komunikacyjne osób po 50 roku życia”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt skierowany jest do osób:
- po 50 roku życia z województwa lubelskiego,

- posiadających co najwyżej wykształcenie średnie,

 

 

Czytaj więcej...

Mikro-przyszłość Lubelszczyzny (woj. lubelskie)

Rekrutacja do projektu zakończona!

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Firma Euro-Konsult realizuje projekt „Mikro-przyszłość Lubelszczyzny” współfinansowany ze środków PO KL. W ramach projektu możliwe jest zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych.

Projekt obejmuje bezpłatne kursy z zakresu spawania:

  • metodą MAG 135
  • metodą MIG 131
  • metodą TIG 141

 

Czytaj więcej...

Ruszyć z miejsca! – aktywizacja osób z grupy wiekowej 50+ (woj. lubelskie)

Rekrutacja do projektu zakończona!

Firma "Euro – Konsult" sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu organizowanym w ramach projektu „Ruszyć z miejsca! – aktywizacja osób z grupy wiekowej 50+” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.
W ramach szkolenia nabędziecie Państwo umiejętności i kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu: Kierowcy przewozu rzeczy

Po odbytym szkoleniu możliwość podjęcia zatrudnienia w zawodzie!

Czytaj więcej...

Z rolnictwa w "budowlankę" - szkolenie na operatora koparko-ładowarki i żurawia wieżowego

Firma "Euro – Konsult" sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu organizowanym w ramach projektu ,,Z rolnictwa w „budowlankę””, finansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

 

Projekt skierowany do osób zarejestrowanych w KRUS zamieszkujących w woj. lubelskim. W ramach szkolenia nabędziecie Państwo umiejętności i kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu operatora koparko-ładowarki lub żurawia wieżowego.

Projekt zakończony 31.12.2011

Czytaj więcej...

Praktyka czyni Mistrza (woj. lubelskie)

Firma ,,Euro – Konsult” sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu organizowanym w ramach projektu ,,Praktyka czyni Mistrza”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Budżet Państwa.

W ramach szkolenia nabędziecie Państwo umiejętności i kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu operatora koparko-ładowarki.

Rekrutacja do projektu zakończona.  

Czytaj więcej...

Poszukiwany, poszukiwana - szkolenie na opiekunkę środowiskową (woj. lubelskie)

Euro – Konsult Sp. z o.o. organizuje bezpłatne szkolenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wsparcie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Za realizację merytoryczną szkolenia odpowiada: Ośrodek Szkoleniowy "KURSOR" w Chełmie.

 

Projekt skierowany jest do osób pozostających bez zatrudnienia zamieszkujących tereny wiejskie woj. lubelskiego. W ramach szkolenia nabędziecie Państwo umiejętności i kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu:

 

  • Opiekunka środowiskowa

 

Zapraszamy szczególnie Osoby, które utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracowników w ciągu ostatniego półrocza.

 

Rekrutacja na szkolenie zakończona w 01.2012.

 

Czytaj więcej...

Poszukiwany, poszukiwana - szkolenie na operatora koparko-ładowarki (woj. lubelskie)

Euro – Konsult Sp. z o.o. organizuje bezpłatne szkolenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wsparcie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Za realizację merytoryczną szkolenia odpowiada: Ośrodek Szkoleniowy "KURSOR" w Chełmie.

Projekt zakończony.

Czytaj więcej...

Nowa Perspektywa - Kadry dla Budownictwa (woj. lubelskie)

Firma ,,Euro – Konsult” sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu organizowanym w ramach projektu ,,Nowa Perspektywa – Kadry dla Budownictwa”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Budżet Państwa.Za realizację merytoryczną szkoleń odpowiada: Ośrodek Szkoleniowy „KURSOR”.

W ramach szkolenia nabędziecie Państwo umiejętności i kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu  - operatora koparko-ładowarki kl. III

Projekt zakończony 31.07.2010 roku.

Czytaj więcej...

Menedżer projektów europejskich zawodem z przyszłocią - szkolenia warsztatowe

Firma Euro – Konsult sp. z o.o. od marca 2006 roku do grudnia 2007 roku realizuje projekt ,,Menedżer projektów europejskich zawodem z przyszłością – szkolenia warsztatowe”. Szkolenia skierowane są do osób niepracujących, zamieszkujących tereny wiejskie. Tematyką warsztatów będzie kompleksowe zarządzanie projektami unijnymi. Proponowana tematyka odpowiada zapotrzebowaniu rynku pracy na osoby posiadające kompetencje w zakresie szeroko rozumianego wykorzystania środków pomocowych Unii Europejskiej. Największy nacisk zostanie położony na kształtowanie praktycznych umiejętności wypełniania wniosków aplikacyjnych wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.

Projekt zakończony w dniu 31.12.2007 roku. 

Projekt finansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Celem Europejskiego Funduszu Społecznego jest pomoc w rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie możliwości zatrudniania, ducha przedsiębiorczości, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie.

Czytaj więcej...

Zarządzanie projektami - szkolenia warsztatowe

Szanowni Państwo, wychodząc naprzeciw potrzebom pracowników samorządowych w zakresie podnoszenia kwalifikacji i poziomu wiedzy na temat aplikowania i zarządzania projektami finansowanymi z funduszy strukturalnych UE, firma ,,Euro – Konsult” sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach organizowanych w ramach programu ,,Zarządzanie projektami – Szkolenia warsztatowe - edycja II”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.1. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz Budżet Państwa.

Projekt zakończony w dniu 31.12.2007 roku. 

 

Czytaj więcej...


 

 

Instytut Rozwoju i Innowacji EURO-KONSULT Sp. z o. o. korzysta z wsparcia finansowego w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Mikro, Małych i Średnich Firm".