POWRÓT DO AKTYWNOŚCI (woj. opolskie)

 

Instytut Rozwoju i Innowacji EuroKonsult sp. z o.o. ma przyjemność poinformować, że rozpoczął realizację projektu „Powrót do aktywności”, w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 08 – Integracja społeczna, Działanie 08.02 – Włączenie społeczne.

Projekt skierowany jest do 60 osób (30K, 30M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne z terenu woj. opolskiego zgodnie z (KC).

Czytaj więcej...

WSPARCIE OPOLSZCZYZNY (woj. opolskie)

Projekt "Wsparcie Opolszczyzny" realizowany przez Instytut Rozwoju i Innowacji EURO-KONSULT Sp. z o. o. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 07 – Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.2 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy. 

 

Cel projektu: 

Celem projektu jest wejście na rynek pracy (rozumiane jako podjęcie zatrudnienia) przez 100 osób (60K, 40M) stanowiących grupę docelową projektu (ukończone 30 lat, zamieszkanie w województwie opolskim, status osoby biernej zawodowo), osiągnięte poprzez ich udział w indywidualnych programach aktywizacji zawodowej 

Czytaj więcej...

KONKURENCYJNI – PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA (woj. opolskie)

Informujemy, iż projekt został zakończony.

 

Jest nam bardzo miło poinformować, że rozpoczęła się realizacja projektu „Konkurencyjni – program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia”

 

Zapraszamy osoby bezrobotne, poszukujące pracy oraz nieaktywne zawodowo po 29 roku życia, zamieszkujące woj. opolskie!

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 -2020, Priorytet inwestycyjny 8i: „Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników”, Działanie 07.02: „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy”.

Czytaj więcej...

Szybka reakcja (woj. opolskie)

 

 

Firma "Euro – Konsult" sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu organizowanym w ramach projektu „Szybka reakcja"  finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw i przedsiębiorstw w regionie,  Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.


PROJEKT SKIEROWANY JEST DO OSÓB:

Zwolnionych, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładów pracy (przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, posiadających jednostkę organizacyjną na obszarze woj. opolskiego w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przez dniem przystąpieniem do projektu zamieszkujących w rozumieniu KC na terenie województwa opolskiego.

Czytaj więcej...

Spójna Opolszczyzna (woj. opolskie)

Firma "Euro – Konsult”  sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach organizowanych w ramach projektu „Spójna Opolszczyzna” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki  Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Budżetu Państwa.
 

W ramach szkolenia nabędziecie Państwo kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do wykonywania zawodu  - Spawacz w technologii MAG i MIG.

Czytaj więcej...

Świadomie nabywam wiedzę (woj. opolskie)

AKTUALNOŚCI:


Informujemy, że:

  • Zakończono rekrutacje do projektu
  • Trwają zajęcia Gr.9 Operator koparko-ładowarki.
  • Prowadzone są wypłaty zwrotów kosztów dojazdu dla uczestników szkoleń,
(Osoby zainteresowane zwrotem kosztów dojazdu proszone są o dostarczenie kompletu dokumentów potwierdzających poniesione koszty dojazdu).

Czytaj więcej...


 

 

Instytut Rozwoju i Innowacji EURO-KONSULT Sp. z o. o. korzysta z wsparcia finansowego w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Mikro, Małych i Średnich Firm".