Ułatwienia dostępu

O firmie

 

Firma Instytut Rozwoju i Innowacji Euro - Konsult od wielu lat oferuje swoim klientom kompleksową obsługę w zakresie pozyskiwania bezzwrotnych środków finansowych z unijnych funduszy i programów pomocowych.

Specjalizujemy się w opracowywaniu wniosków aplikacyjnych dla przedsiębiorstw oraz samorządów lokalnych.

 

 

Samorządom lokalnym oferujemy kompleksowe przygotowanie i obsułgę projektów finansowanych ze środków unijnych, projektów polegających między innymi na:

 • budowie lub modernizacji urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków,
 • budowie lub modernizacji urządzeń zaopatrzenia w wodę i poboru wody,
 • budowie lub modernizacji dróg gminnych i powiatowych o znaczeniu lokalnym,
 • wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii,
 • przeciwdziałaniu powodziom,
 • kompleksowym uzbrojeniu terenów pod inwestycje,
 • budowie lub modernizacji lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej,
 • budowie nowych i przebudowie  istniejących obiektów sportowych.

 

Przedsiębiorcom (niezależnie od branży w której prowadzą działalność) oferujemy przygotowanie wniosku o pomoc finansową wraz z niezbędnymi załącznikami (biznesplany, studia wykonalności) dla inwestycji polegających między innymi na:

 • zakupie środków transportu,
 • zakupie maszyn i urządzeń, 
 • rozbudowie i modernizacji istniejących obiektów firmy,
 • budowie nowych pomieszczeń administracyjnych,  biurowych oraz hal produkcyjnych,
 • wdrażaniu nowych technologii.

 

Oprócz wymienionej już działalności zajmujemy się również organizacją szkoleń o różnorakiej tematyce. Przedsięwzięcia, które do tej pory zrealizowaliśmy zakończyły się sukcesem. Uczestnicy oferowanych przez firmę Euro-Konsult szkoleń byli bardzo zadowoleni zarówno z samej organizacji jak i z proponowanej przez nas tematyki. Zdobyta wiedza i nabyte umiejętności, sprawiły że poprawiła się ich pozycja zawodowa na rynku pracy. Dotychczas z naszej oferty skorzystało blisko 4000 osób. Obecnie Euro-Konsult sp. z o.o. ze swoją ofertą obecna jest w województwach: mazowieckim, łódzkim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, śląskim, świętokrzyskim, podlaskim, pomorskim, dolnośląskim, lubelskim i podkarpackim gdzie realizowane są projekty szkoleniowe w ramach Priorytetów V, VI , VII i VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 


Euro-Kosult Sp. z o.o. posiada Certyfikat ISO 9001:2008 potwierdzający, że System Zarządzania Jakością funkcjonujący w Spółce spełnia wymagania normy ISO 9001:2008 w zakresie: przygotowania i realizacji szkoleń oraz projektów na rynku krajowym i międzynarodowym. Usługi informacyjne i doradcze.

Nadzór nad Systemem Zarządzania Jakością w obszarach objętych certyfikacją, sprawuje jednostka certyfikacyjna: Q&R Polska Sp.z o.o.


Euro-Konsult Sp. o.o., wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorstw stosujących powszechnie technologie spawalnicze, stworzył warunki do kształcenia, kwalifikowania i certyfikowania personelu spawalniczego na wszystkich poziomach wiedzy niezbędnej do pełnienia różnych funkcji w czasie realizowania, nadzorowania oraz kontroli procesów i wyrobów spawalniczych na terenie całej Polski.

W produkcji, gdzie stosowane są procesy spawalnicze, posiadanie dokumentów potwierdzających wiedzę, wydanych przez jednostkę uprawnioną i uznawaną w kraju, w krajach Unii Europejskiej oraz na świecie jest szczególnie ważne przy wprowadzaniu systemów zarządzania jakością według normy PN-EN ISO9001 i serii norm PN-EN ISO3834 oraz poprawianiu konkurencyjności na rynku międzynarodowym.

Posiadamy Akredytację Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, który jest jednostką autoryzowaną przez Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa (IIW) i Europejską Federację Spawalniczą (EWF) oraz akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) w Warszawie. W roku 2004 Instytut Spawalnictwa został autoryzowany przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej i od 1 maja 2004 r. jest notyfikowany w Unii Europejskiej między innymi jako jednostka działająca w zakresie certyfikowania personelu.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest ukończenie 18 roku życia, posiadanie wykształcenia podstawowego/gimnazjalnego, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku spawacza. Zakres tematyczny szkolenia obejmuje techniki spawania, materiałoznawstwo spawalnicze, bhp i ochrona ppoż., szkolenie praktyczne.

Program zajęć: szkolenie teoretyczne (30 godz.) i praktyczne (ok 120 godz. dla jednej specjalności). Zajęcia praktyczne odbywają się w pracowniach spawalniczych wyposażonych w urządzenia i sprzęt spawalniczy. Każdy słuchacz ma zapewnione własne stanowisko do pracy oraz materiały do przeprowadzenia zajęć praktycznych zgodnie z Wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

Egzamin przeprowadzany jest pod nadzorem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Absolwent szkolenia otrzymuje Książkę Spawacza i Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza w języku polskim i angielskim.

Nasza kadra posiada wieloletnie doświadczenie w praktycznej i teoretycznej nauce zawodu spawacza, co przekłada się, na jakość prowadzonych zajęć potwierdzonych zadowoleniem naszych kursantów.

Trenerzy na bieżąco podnoszą swoje kwalifikacje, uczestnicząc w seminariach prowadzonych przez Europejskie Stowarzyszenia Spawaczy oraz odwiedzając Targi Spawalnicze organizowane w Polsce i Europie.

Zajęcia odbywają się w Atestowanych Halach Spawalniczych wyposażonych w nowoczesny sprzęt spawalniczy. Wszystkie stanowiska spawalnicze wyposażone są w indywidualne odciągi spalin, co wpływa na komfort uczestników kursu. Kursanci maja do dyspozycji szatnie, natryski i toalety na miejscu szkolenia.

 

 

 

Instytut Rozwoju i Innowacji EURO-KONSULT Sp. z o. o. korzysta z wsparcia finansowego w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Mikro, Małych i Średnich Firm".