Obsługa prawna

 

 
 

 

 

Poszukiwany, poszukiwana - szkolenie na opiekunkę środowiskową (woj. lubelskie)

Euro – Konsult Sp. z o.o. organizuje bezpłatne szkolenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wsparcie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Za realizację merytoryczną szkolenia odpowiada: Ośrodek Szkoleniowy "KURSOR" w Chełmie.

 

Projekt skierowany jest do osób pozostających bez zatrudnienia zamieszkujących tereny wiejskie woj. lubelskiego. W ramach szkolenia nabędziecie Państwo umiejętności i kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu:

 

 • Opiekunka środowiskowa

 

Zapraszamy szczególnie Osoby, które utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracowników w ciągu ostatniego półrocza.

 

Rekrutacja na szkolenie zakończona w 01.2012.

 

 

Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia osób biorących udział w szkoleniu dzięki wsparciu doradczo-szkoleniowo-psychologicznemu realizowanemu zgodnie z potrzebami psycho-zawodowymi kursantów oraz zgodnie z potrzebami rynku pracy.

 

Zawody, których wykonanie będzie możliwe po ukończeniu szkoleń wymieniane są wśród zawodów deficytowych na rynku pracy.

 

 

 

Dla kogo?

 

 

Szkolenie skierowane jest do osób:

 • które ukończyły 45 lat i pozostają bez zatrudnienia
 • zamieszkujących  tereny wiejskie w woj. lubelskim
 • posiadających wykształcenie min. podstawowe
 • posiadających predyspozycje fizyczne i psychiczne do opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi
 • posiadających zdolności organizacyjne

 

   Kryteria preferowane przy rekrutacji:

 • Osoby, które utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracowników
 • Osoby długotrwale bezrobotne

 

  Tematyka szkolenia (łącznie 100 godz.):
-    Rola i zadania opiekuna osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
-    Zapoznanie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrona przeciw pożarowa
-    Psychologia rozwojowa
-    Psychologia społeczna
-    Anatomia z fizjologią
-    Elementy medycyny
-    Pielęgnacja osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych
-    Wybrane zagadnienia z rehabilitacji osób chorych i niepełnosprawnych
-    Ochrona przed zakażeniem
-    Pomoc społeczna i współpraca ze środowiskiem podopiecznego
-    Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej
-    Wiadomości o lekach i dietach

W ramach projektu zapewniamy:Image

 • Materiały szkoleniowe
 • Ubezpieczenie uczestników
 • Noclegi i wyżywienie
 • Refundację kosztów dojazdu
 • Stypendium szkoleniowe
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe oraz psychologiczne
 • Trzymiesięczne praktyki zawodowe po zakończeniu szkolenia

Na zakończenie szkolenia uczestnicy podchodzą do egzaminu wewnętrznego i po uzyskaniu pozytywnego wyniku otrzymają zaświadczenie zgodne ze wzorem MEN, kwalifikujące do wykonywania zawodu na terenie całej UE.

 

Zajęcia odbywać się będą w 12-osobowych grupach od poniedziałku do piątku na terenie Ośrodka Szkoleniowego "KURSOR" w Chełmie, ul. Lwowska 24.W pobliżu ośrodka zapewniamy nocleg w hotelu "DUET" oraz wyżywienie. Zwracamy koszty podróży.

 


UWAGA!

Współpracujemy z firmą PROMEDICA24, która obecnie świadczy usługi opiekuńcze i pielęgniarskie dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych na terenie Niemiec, Austrii i Polski. Wobec tego istnieje możliwość wyjazdu do pracy  za granicę dla osób, które ukończyły nasze szkolenie.

 


 

Dokumenty do pobrania(należy podpisać odręcznie oraz wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście wraz z kserokopią dowodu osobistego oraz innymi wymaganymi załącznikami):

Image 

W celu otrzymania zwrotu kosztów dojazdu należy przedstawić bilety lub zaświadczenie od przewoźnika zgodne z poniższym wzorem:

Image

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem szkolenia.

Image


 

 

Instytut Rozwoju i Innowacji EURO-KONSULT Sp. z o. o. korzysta z wsparcia finansowego w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Mikro, Małych i Średnich Firm".