Ułatwienia dostępu

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Szanowni Państwo,

Gminy, które w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 chcą pozyskać fundusze na działania w zakresie termomodernizacji budynków czy na wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, muszą posiadać plany gospodarki niskoemisyjnej. Będzie to także istotna preferencja Instytucji Zarządzających programami:

Czytaj więcej...

Oferta dla JST

Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającym się terminem obowiązku planowania i organizacji zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe przez Jednostki Samorządu Terytorialnego chcielibyśmy zainteresować Państwa ofertą naszej firmy.

Jednostka Samorządu Terytorialnego według ustawy Prawo Energetyczne z dn. 10.04.1997r. ( Dz. U. 1997nr.54 poz. 348 ) ma obowiązek planowania i organizacji zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na swoim obszarze. Założenia do planowania powinny być przez gminę zrealizowane najpóźniej do dnia 11.03.2012 r. Plan zaopatrzenia jest sporządzany na okres 15 lat, a następnie aktualizowany nie rzadziej niż co 3 lata.

Powinien on zawierać:

  1. ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
  2. przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych,
  3. możliwość wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych z odnawialnych źródeł energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych z kogeneracji oraz zagospodarowanie ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.

Plan zaopatrzenia w energię jest jednym z dokumentów strategicznych mogących wpływać na uzyskanie dodatkowych punktów w trakcie aplikowania o środki UE przeznaczone na inwestycje infrastrukturalne.

Firma Euro-Konsult Sp. z o.o. posiada ogromne doświadczenie we współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego. Zrealizowaliśmy wiele projektów samorządowych. Pracownicy naszej firmy to osoby o kierunkowym wykształceniu i ogromnym doświadczeniu zawodowym.

PROPONUJEMY PAŃSTWU WSPÓŁPRACĘ W ZAKRESIE:

  • PRZYGOTOWANIE I ZEBRANIE MATERIAŁÓW ŹRÓDŁOWYCH
  • OPRACOWANIE PROJEKTU ZAŁOŻEŃ W OPARCIU O ZEBRANE MATERIAŁY ZAŁOŻENIOWE
  • WYKONANIE NIEZBĘDNYCH UZGODNIEŃ WRAZ Z UCZESTNICTWEM W ZATWIERDZENIU PLANU PRZEZ RADĘ GMINY
Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące oferty, chętnie odpowiemy na każde pytanie. Osoba do kontaktu: Kamil Magoś tel. 81 531 88 26

 

 

Instytut Rozwoju i Innowacji EURO-KONSULT Sp. z o. o. korzysta z wsparcia finansowego w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Mikro, Małych i Średnich Firm".