Ułatwienia dostępu

 

WŁĄCZAMY SIĘ DO DZIAŁANIA! (woj. lubelskie)

Instytut Rozwoju i Innowacji „Euro-Konsult” Sp. z o. o. ma przyjemność poinformować, że od dnia 01.04.2024 r. rozpoczął realizację projektu ,,Włączamy się do działania!”, realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 -2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

 

Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa 100 osób (70 kobiet; 30 mężczyzn) będących osobami biernymi zawodowo, zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego.

Grupę docelową projektu stanowi 100 osób (70 kobiet i 30 mężczyzn) będących osobami biernymi zawodowo, zamieszkującymi na terenie woj. lubelskiego.

Realizowane wsparcie dla uczestników w ramach projektu:

1. Indywidualna diagnoza potrzeb wraz z opracowaniem IŚR.

Forma realizacji wsparcia: spotkania z doradcą zawodowym, liczba spotkań ustalana indywidualnie z uczestnikami wsparcia, średnio 4 h zegarowe/osobę.

2. Specjalistyczne wsparcie psychologiczne.

Forma realizacji wsparcia: spotkania z psychologiem, liczba spotkań ustalana indywidualnie z uczestnikami wsparcia, średnio 4 h zegarowe/osobę.

3. Porady prawne.

Forma realizacji wsparcia: spotkania z prawnikiem - liczba spotkań ustalana indywidualnie z uczestnikami wsparcia, średnio 4 h zegarowe/osobę

4. Kursy i szkolenia zawodowe.

Forma realizacji wsparcia: zajęcia szkoleniowe indywidualne lub grupowe. Wsparcie szkoleniowe jest zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika projektu określonymi w IŚR

5. Staże zawodowe.

Forma realizacji wsparcia: staż zawodowy w wymiarze 3 miesiące/osobę

6. Pośrednictwo pracy.

Forma realizacji wsparcia: spotkania z pośrednikiem pracy, liczba spotkań ustalana indywidualnie z uczestnikami wsparcia, średnio 4 h zegarowe/osobę

 

Rezultaty projektu:

  1. Liczba osób, których sytuacja społeczna uległa poprawie po opuszczeniu programu - 100%;
  2. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu - min. 40%;
  3. Liczba osób poszukujących pracy po opuszczeniu programu - 46%.

 

Wsparcie towarzyszące:

  1. Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie i staż.
  2. Badania lekarskie
  3. Ubezpieczenia NNW/OC
  4. Wyżywienie na zajęciach szkoleniowych
  5. Stypendium szkoleniowe/ stażowe

 

Wartość projektu: 2 064 298,80 zł

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 1 961 083,86 zł

 

#FunduszeUE
#FunduszeEuropejskie

 

Dokumenty do pobrania:
(należy podpisać własnoręcznie oraz wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście na powyższy adres)


 

 

Instytut Rozwoju i Innowacji EURO-KONSULT Sp. z o. o. korzysta z wsparcia finansowego w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Mikro, Małych i Średnich Firm".