Obsługa prawna

 

 
 

 

 

PERSPEKTYWA SUKCESU (woj. lubelskie)

Jest nam bardzo miło poinformować, że rozpoczęła się realizacja projektu „Perspektywa sukcesu”. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 -2020, Oś priorytetowa 10. Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie: 10.2 Programy typu outplacement.

 

Do projektu zapraszamy osoby zamieszkujące woj. lubelskie,które zostały zwolnione lub są zagrożone zwolnieniem/przewidziane do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Liczebność i struktura grupy docelowej:

a)    40 osób przewidzianych do zwolnienia i/lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w tym:

i.    8 osób przewidzianych do zwolnienia

ii.    1 osoba w wieku min. 50 lat

iii.    1 osoba z niepełnosprawnością

iv.    16 osób z wykształceniem najwyżej ponadgimnazjalnym

v.    min. 4 kobiety

b)    40 osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu, w tym:

i.    1 osoba w wieku min. 50 lat

ii.    1 osoba z niepełnosprawnością

iii.    16 osób z wykształceniem najwyżej ponadgimnazjalnym

iv.    min. 4 kobiety

 

Za zwolnienie z przyczyn dotyczących zakładu pracy uznaje się:

·         rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn nie dotyczących pracowników, zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników lub zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników;

·         rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu ogłoszenia upadłości pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych;

·         wygaśniecie stosunku pracy lub stosunku służbowego w przypadku śmierci pracodawcy lub gdy odrębne przepisy przewidują wygaśniecie stosunku pracy lub stosunku służbowego w wyniku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę i nie zaproponowania przez tego pracodawcę nowych warunków pracy i płacy;

·         rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika na podstawie art. 55 § 1 Kodeksu Pracy z uwagi na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika (brak ochrony życia i zdrowia pracowników.

 

Osoba przewidziana do zwolnienia – osoba, która otrzymała od pracodawcy wypowiedzenie stosunku pracy, stosunku służbowegoz przyczyn dotyczących zakładu pracy lub która została poinformowana przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego.

Osoba zagrożona zwolnieniem – osoba zatrudniona u pracodawcy, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie tego pracownika do projektu, dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2015 r. poz. 192) lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn.), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników albo dokonał likwidacji stanowisk pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych.

UCZESTNIKOM I UCZESTNICZKOM PROJEKTU OFERUJEMY KOMPLEKSOWE WSPARCIE W ZAKRESIE:

1. Poradnictwa zawodowego

2. Poradnictwa psychologicznego

3. Szkoleń zawodowych:

Typ szkolenia zostanie wybrany na podstawie IPD spośród szkoleń dostosowanych do potrzeb lubelskiego rynku pracy.

Szkolenia do wyboru:

a)   Kierowca kat. C oraz C+E wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną przewozu rzeczy oraz Kursem przewozu materiałów niebezpiecznych ADR,

b)   Kierowca kat. D wraz kwalifikacją wstępną przyspieszoną przewozu osób

Szkolenie zakończone jest egzaminem zewnętrznym na prawo jazdy odpowiedniej kategorii.

4. Płatnych trzy- lub sześcio- miesięcznych staży zawodowych (dla 70 osób spośród 80 Uczestników projektu),

5. Pośrednictwa pracy

6.     Dodatków relokacyjnych

 

Gwarantujemy:

· Pokrycie kosztów badań lekarskich i egzaminów

· Catering podczas szkoleń zawodowych

· jednorazowe stypendium szkoleniowe w wysokości 1281,16zł brutto

· zwrot kosztów dojazdu na szkolenie w wysokości do 500,00 zł /osoba

· stypendium stażowe przez okres trwania stażu w wysokości 1750,00 zł brutto za każdy miesiąc stażu (dla 70 osób spośród 80 Uczestników projektu),

· ubezpieczenie NNW

· materiały szkoleniowe

 

Do wzięcia udziału w projekcie szczególnie zapraszamy Panie oraz os. niepełnosprawne.

Ponadto prosimy o dołączenie do dokumentów rekrutacyjnych:

·         orzeczenia o niepełnosprawności – w przypadku osób niepełnosprawnych

·         zaświadczenia od pracodawcy wg wzoru z formularza zgłoszeniowego

Celem projektujest wzrost atrakcyjności zawodowej 80 uczestników projektu (w tym minimum 8 kobiet) należących do grupy osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy oraz do grupy pracowników przewidzianych do zwolnienia i zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Cel zostanie osiągnięty w okresie 01.06.2016 r. - 31.12.2017 r. dzięki zapewnieniu zindywidualizowanego, wysokiej jakości kompleksowego wsparcia. Potwierdzeniem jego osiągnięcia będzie m.in. uzyskanie przez uczestników uprawnień do wykonywania zawodu kierowcy kat.C+E lub kat.D, zdobycie doświadczenia zawodowego i nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Planowane efekty: w ramach projektu po opuszczeniu programu co najmniej 55% osób, które zakończyły udział w projekcie, podejmie lub będzie kontynuować zatrudnienie

 

Wartość projektu: 1 879 185, 96 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 597 308, 06 zł

Wszelkie informacje dostępne pod numerem tel. 81 534 73 37

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dokumenty do pobrania (należy podpisać odręcznie oraz wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście)


Zwrot kosztów dojazdu komunikacją publiczną

Zwrot kosztów dojazdu samochodem prywatnym


Harmonogram:

 

 

 

 

Instytut Rozwoju i Innowacji EURO-KONSULT Sp. z o. o. korzysta z wsparcia finansowego w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Mikro, Małych i Średnich Firm".