Ułatwienia dostępu

 

PERSPEKTYWA LEPSZEGO JUTRA! (woj. lubelskie)

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Projekt realizowany od 01.03.2023 r. do 31.12.2023 r.

 

 

Uwaga! Właśnie rozpoczęła się realizacja projektu „Perspektywa lepszego jutra!”.

Do projektu zapraszamy 50 osób (30 Kobiet i 20 Mężczyzn) osoby wykluczone społecznie (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu miasta Lublin w obszarze objętym rewitalizacją tj.: (Stare Miasto, Rejon Dworca PKP, Rejon ul. Kunickiego, Rejon ul. Kalinowszczyzna, Śródmieście, Podzamcze i Czwartek), w tym:

  • osoby bierne zawodowo (50 os.);
  • osoby o niskich kwalifikacjach;
  • osoby z niepełnosprawnością;
  • osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych);
  • dzieci i młodzież wykluczona lub zagrożona wykluczeniem społecznym;
  • osoby bezdomne;
  • otoczenie osób wykluczonych społecznie (w tym rodziny osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym), których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, o ile mieszczą się w katalogu osób wskazanym w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.

UCZESTNIKOM I UCZESTNICZKOM PROJEKTU OFERUJEMY KOMPLEKSOWE WSPARCIE W ZAKRESIE:

1. Wsparcie identyfikacyjno-doradcze,

2. Aktywne metody poszukiwania pracy,

3. Trening umiejętności społecznych i wzmocnienie kompetencji społecznych,

4. Wsparcie szkoleniowe,

5. Płatnych 3 miesięcznych staży/praktyk zawodowych, 

6. Pośrednictwa pracy.

 

W RAMACH PROJEKTU GWARANTUJEMY: 

1. Stypendium szkoleniowe wraz z pochodnymi;

2. Refundacja kosztów dojazdu na szkolenie;

3. Wyżywienie na zajęciach szkoleniowych;

4. Badania lekarskie przed szkoleniem;

5. Stypendium stażowe dla 30 Uczestników Projektu;

6. Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną podczas odbywania stażu;

7. Wsparcie doradcy zawodowego, psychologa, prawnika oraz pośrednika pracy.

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH NIEZALEŻNIE OD PŁCI!

Beneficjent zapewnia Uczestnikom Projektu możliwość skorzystania z usług dostępnych takich jak: tłumacz języka migowego, asystent osoby z niepełnosprawnością, materiały szkoleniowe dostępne w formie elektronicznej z możliwością powiększenia druku lub odwrócenia kontrastu!

 

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, Działanie: 11.1 Aktywne włączenie

 

Głównym celem projektu „Perspektywa lepszego jutra!” jest wzrost aktywności zawodowej, edukacyjnej i społecznej 50 osób (30K i 20M) w tym osób wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020, a także osób w ich otoczeniu z terenu województwa lubelskiego.

 

Cel zostanie osiągnięty poprzez objecie uczestników projektu wsparciem w postaci: (wsparcie identyfikacyjno-doradcze, aktywne metody poszukiwania pracy, trening umiejętności społecznych i wzmocnienie kompetencji społecznych, wsparcie szkoleniowe, staże/praktyki zawodowe, pośrednictwo pracy). Okres trwania projektu, tj. od 01.03.2023 do 31.12.2023 r. Projekt zakłada osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu: liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – min. 65% grupy docelowej; liczba osób, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu – min.50% grupy docelowej, liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – min.35%.

 

Planowane efekty: osiągnięcie wskaźników efektywności zatrudnieniowej dla uczestników projektu na poziomie:

  • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 33 osoby (20K i 13M);
  • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 25 osób (15K i 10M);
  • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 18 osób (11K i 7M).

 

Wartość projektu: 769 385,50 zł 

Wkład Funduszy Europejskich: 653 977,67 zł

 

Instytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult ul. Gabriela Narutowicza 57/8 20-016 Lublin

tel.: 510 260 892, 81 747 49 04 lub 81 534 73 37 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro projektu dostosowane architektonicznie do osób z niepełnosprawnościami: tj. tłumacz języka migowego, asystent osoby z niepełnosprawnością ruchową – szerokość drzwi min. 90 cm, możliwość pokonania schodów dzięki schodołazowi.

Dokumenty do pobrania
(należy podpisać własnoręcznie oraz wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście na powyższy adres)

Oświadczenie o numerze konta

Zwrot kosztów dojazdu komunikacją publiczną

Zwrot kosztów dojazdu samochodem prywatnym

Aneks do regulaminu

 

 


 

 

Instytut Rozwoju i Innowacji EURO-KONSULT Sp. z o. o. korzysta z wsparcia finansowego w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Mikro, Małych i Średnich Firm".