Obsługa prawna

 

 

 

 

SKUTECZNY OUTPLACEMENT (woj. lubelskie)

Instytut Rozwoju i Innowacji „Euro-konsult” sp. z o.o.ma przyjemność poinformować, że od dnia 01.01.2019 r. rozpoczyna projekt dla osób zwolnionych z przyczyndotyczących zakładu pracyw okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpienia do projektu.

 

- Co najmniej 50% uczestników projektu stanowią osoby o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3 włącznie).

W ramach realizacji projektu uczestnic odbędą:

1) Doradztwo zawodowe/IPD 2 spot. x 2 godz./os (4 godz.)

2) Szkolenia zawodowewynikające z IPD między innymi:

– Kierowca kat. C,C+E (Kat.C=50h + Kat.C+E=45h + KWP=140h)

– Kierowca kat. D  (Kat.D=80h + KWP=140h)

– Spawacz met. TIG 141 / MAG 135 (teoria =38h + praktyka 200h)

Szkolenie zakończone egzaminem Państwowym w WORD i uzyskaniem kwalifikacji kierowcy

–lub inne wynikające z IPD przy zebraniu pełnej grupy

3) Pośrednictwo pracy 2 spot. x 2 godz./os (4 godz.)

 

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 60 osób (54 mężczyzn i 64 kobiet), w wieku 24-64 lata, zamieszkujących województwo lubelskie (osób fizycznych, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa lubelskie w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego),

 

Projekt „Skuteczny outplacement” realizowany jest w ramach umowy RPLU.10.02.00-06-0045/17 realizowanym na terenie województwa lubelskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 10. Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Poddziałanie 10.2 Programy typu outplacement.

 

Dokumenty do pobrania: 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z biurem projektu: