SKUTECZNY OUTPLACEMENT (woj. lubelskie)

Instytut Rozwoju i Innowacji „Euro-konsult” sp. z o.o. ma przyjemność poinformować, że od dnia 01.01.2019 r. rozpoczął realizację projektu dla osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpienia do projektu.

 

  W ramach realizacji projektu uczestnicy odbędą:

1) Doradztwo zawodowe/IPD - 2 spotkania x 2 godz./os (razem 4 godz./os.)

2) Szkolenia zawodowe wynikające z IPD 

między innymi:

     – Kierowca kat. C,C+E 

     – Kierowca kat. D  

Szkolenie zakończone egzaminem Państwowym w WORD i uzyskaniem kwalifikacji kierowcy 


   – Spawacz met. TIG 141 / MAG 135 (teoria =38h + praktyka 200h)

   Szkolenie zakończone egzaminem przed komisją spawalniczą w Gliwicach lub równoważną Instytucją egzaminującą i uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu spawacz (otrzymaniem książeczki spawacza wraz z Świadectwem Kwalifikacji)

  – lub inne szkolenie wynikające z IPD przy zebraniu pełnej grupy szkoleniowej (10 os.)

3) Pośrednictwo pracy 2 spot. x 2 godz./os (4 godz.)

 

 

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 60 osób w tym (54 mężczyzn i 6 kobiet), w wieku 21-64 lata, (kier. kat D 24 lata) zamieszkujących województwo lubelskie (osób fizycznych, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa lubelskie w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego),

  - Co najmniej 50% uczestników projektu stanowią osoby o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3 włącznie).

 

Projekt „Skuteczny outplacement” realizowany jest w ramach umowy RPLU.10.02.00-06-0045/17 realizowanym na terenie województwa lubelskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 10. Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Poddziałanie 10.2 Programy typu outplacement.

 

Dokumenty do pobrania:

Zwrot kosztów dojazdu.pdf

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z biurem projektu:


 

 

Instytut Rozwoju i Innowacji EURO-KONSULT Sp. z o. o. korzysta z wsparcia finansowego w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Mikro, Małych i Średnich Firm".