Obsługa prawna

 

 
 

INDYWIDUALNE PROGRAMY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ (woj. podkarpackie)

Projekt realizowany jest w okresie 01.01.2018-31.08.2018 r.

 

CEL GŁÓWNY:

Większe możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo, a także wyższe szanse na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa, wśród 100

osób stanowiących grupę docelową projektu, osiągnięte przez ich udział w indywidualnych programach aktywizacji zawodowej przeprowadzonych w okresie realizacji projektu, tj. 01.01.2018-28.02.2019. Stopień osiągnięcia celu głównego będzie wyrażony poprzez stosunek uzyskanych wartości liczbowych wskaźników rezultatów do wartości wskaźników produktów, ich ostateczny pomiar nastąpi w okresie do 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie przez

ostatniego uczestnika (najpóźniej do 31.01.2019).

 

GRUPA DOCELOWA:

1. Osoby bezrobotne (95% UP – 57 K, 38 M), bierne zawodowo (5% UP – 3 K, 2 M), w wieku powyżej 29 roku życia należące do co najmniej jednej z

następujących grup:

• osoby od 50 roku życia (6% UP – 4 K, 2M),

• osoby długotrwale bezrobotne (60% UP – 36 K, 24 M),

• kobiety (60% UP),

• osoby niepełnosprawne (3% UP - 2 K, 1 M),

• osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych (30% UP – 18 K, 12 M).

 

2. Rolnicy i członkowie ich rodzin, prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha, zamierzający odejść z rolnictwa, należący do ww. grup

(20% UP – 12 K, 8 M).

Grupę docelową będą stanowiły wyłącznie osoby zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze następujących powiatów (100% UP – 60 K, 20 K):

 • jasielskiego,
 • strzyżowskiego,
 • brzozowskiego,
 • przemyskiego,
 • leskiego,
 • bieszczadzkiego,
 • niżańskiego,
 • lubaczowskiego,
 • kolbuszowskiego,
 • leżajskiego,
 • przeworskiego.

Projekt zakłada, iż co najmniej 20% grupy docelowej (12 K, 8 M), stanowią bezrobotni i bierni zawodowo rodzice/opiekunowie prawni posiadający, co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 roku życia.

 

ZADANIA:

1. Identyfikacja potrzeb,

2. Poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy,

3. Staże i praktyki zawodowe,

4. Szkolenia.

 

 

Wartość projektu: 1 351 785,60 PLN, wkład UE 1 149 017,76 PLN

 

Biuro projektu

Pl. Kilińskiego 2,  35-005 Rzeszów

 tel.: 510 157 911


WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU KOMUNIKACJĄ PUBLICZNĄ

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU SAMOCHODEM PRYWATNYM


 

 

Instytut Rozwoju i Innowacji EURO-KONSULT Sp. z o. o. korzysta z wsparcia finansowego w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Mikro, Małych i Średnich Firm".