Obsługa prawna

 

 
 

MOBILNE ŚWIĘTOKRZYSKIE (woj. świętokrzyskie)

 

Jest nam bardzo miło poinformować, że rozpoczęła się realizacja projektu pt. „Mobilne Świętokrzyskie” nr umowy RPSW.10.02.01-26-0046/17.

 

 

Projekt jest adresowany do 60 osób zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w wieku powyżej 29 lat, będących osobami biernymi zawodowo tj. osobami, które nie pracują i nie pozostają zarejestrowane jako osoby bezrobotne (nie stanowią zasobów siły roboczej). 

Na przedstawioną grupę składa się 54 mężczyzn, 6 kobiet oraz w odniesieniu do całości grupy min. jedna osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności. Wszystkie osoby w grupie docelowej muszą posiadać wykształcenie nie wyższe niż do poziomu ISCED-3 (ponadgimnazjalne).

 

Wykształcenie PONADGIMNAZJALNE (poziom ISCED 3)- Kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej (wykształcenie średnie lub zasadnicze zawodowe). Ma na celu uzupełnienie wykształcenia średniego i przygotowanie do podjęcia studiów wyższych lub umożliwienie osobom uczącym się nabycia umiejętności istotnych dla podjęcia zatrudnienia. Uczniowie przystępują do nauki na tym poziomie zwykle pomiędzy 15 a 16 rokiem życia.  Programy na poziomie ISCED 3 z reguły kończą się 12 lub 13 lat po rozpoczęciu nauki na poziomie ISCED 1 (lub mniej więcej w wieku 18 lat), przy czym najczęściej jest to okres 12 lat.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny złożyć wszystkie wymagane dokumenty
rekrutacyjne osobiście lub wysłać pocztą tradycyjną/kurierem na adres biura projektu „Mobilne Świętokrzyskie” w woj. świętokrzyskim:

 

EL-TRANS

ul. Kwiatkowskiego 4, 27-200 Starachowice

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tel.: 600 733 715

 

lub w razie niemożliwości kontaktu pod powyżej wskazanym adresem, wysłać do:


Instytut Rozwoju i Innowacji Euro- Konsult sp. z o.o. ul. Narutowicza 57/8, 20-016 Lublin.

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dokumenty powinny być kompletne (tzn. zawierać wszystkie wymagane załączniki i być opatrzone własnoręcznym, czytelnym podpisem we wskazanych miejscach oraz złożone w języku polskim.

 

W razie zaistnienia braków formalnych osoba, która złożyła dokumenty zostanie poproszona o ich uzupełnienie. Jeżeli nie uzupełni braków formalnych we wskazanym przez Zespół rekrutacyjny terminie, nie zostanie przyjęta do projektu. 

W skład wymienionych wyżej dokumentów rekrutacyjnych wchodzą:

· Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami.

· Zaświadczenie z urzędu pracy o niepozostawaniu w rejestrze bezrobotnych.

 

Uczestnicy zostaną objęci następującymi rodzajami wsparcia:

1.    Indywidualne Plany Działania. Projekt zakłada objęcie wszystkich 60 Uczestników Projektu (UP) identyfikacją ich potrzeb i możliwość w formie Indywidualnych Planów Działania (IPD), zgodnie ze standardem określonym w ustawie z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.). Wsparcie obejmie wszystkich UP - będą to indywidualne spotkania z Doradcą zawodowym (4h zegarowe/osobę), które zaowocują wypracowaniem IPD Uczestnika (1 IPD/osobę).

 

2.    SZKOLENIA ZAWODOWE

a)   Forma/zakres (godziny dydaktyczne): prawo jazdy kat. C: 20h teorii, 30h praktyki; prawo jazdy kat. C+E: 20h teorii, 25h praktyki; Kwalifikacja wstępna przyspieszona przewozu rzeczy: 130h teorii, 10h praktyki. 

b)   W ramach szkoleń zawodowych uczestnikom zostaną zapewnione materiały szkoleniowe, wyżywienie.

c)     Uczestnikom szkolenia zostanie wypłacone jednorazowe stypendium szkoleniowe w wysokości 2018,65zł brutto.

d)    Stypendium szkoleniowe zostanie wypłacone w terminie do 30 dni od dnia zakończenia przez Uczestnika udziału w szkoleniu, pod warunkiem otrzymania przez Realizatora projektu wszystkich wymaganych dokumentów związanych z realizacją szkolenia przez Uczestnika.

e)    Podstawą naliczenia stypendium szkoleniowego będą listy obecności na szkoleniach. Nieusprawiedliwiona nieobecność na szkoleniu spowoduje utratę stypendium szkoleniowego za czas nieusprawiedliwionej nieobecności.

 

3.    POŚREDNICTWO PRACY

a)    Pośrednik będzie zobowiązany do zainicjowania kontaktów z pracodawcami i dostarczania aktualnych informacji o rynku pracy dla UP. 

b)    Forma/zakres (godziny zegarowe): spotkania indywidualne UP z Pośrednikiem pracy, 2 spotkania/UP(2h/spotkanie), 4h/UP x 60 UP = 240h. 

c)     Wsparcie jest dostępne indywidualnie dla UP przez cały okres ich uczestnictwa w projekcie. 

 

Szczegóły wsparcia oraz obowiązki Uczestnika projektu zawarte są w Regulaminie projektu.

 


HARMONOGRAMY:

Harmonogram_IPD_cz_I.pdf

Harmonogram_IPD_cz_II.pdf

Harmonogram_IPD_cz_III.pdf

Harmonogram_kurs_kwalifikacji_wstepnej przyspieszonej.pdf

Harmonogram_kurs_prawa_jazdy_kat_C_grupa_II.pdf

Harmonogram_kurs_prawa_jazdy_kat_C_grupa_III.pdf

Harmonogram_kurs_prawa_jazdy_kat_C.pdf

Harmonogram_kurs_prawa_jazdy_kat_CE_gr_I_MS.pdf

Harmonogram_kurs_prawa_jazdy_kat_CE_gr_II_MS.pdf

Harmonogram_kurs_prawa_jazdy_kat_CE_grupa_III.pdf

Harmonogram_KWP_grupa_II_MS.pdf

Harmonogram_KWP_grupa_III.pdf

Harmonogram_Posrednictwa_Pracy_gr_I.pdf

Harmonogram_Posrednictwo_Pracy_cz_1.pdf

Harmonogram_PP_gr_1.pdf

Harmonogram_PP_gr_2.pdf

Harmonogram_IPD_gr_4.pdf

Harmonogram_kurs_prawa_jazdy_kat_C_gr_IV.pdf

Harmonogram_kurs_kwalifikacji_wstepnej_przyspieszonej_gr_IV.pdf


 

 

Instytut Rozwoju i Innowacji EURO-KONSULT Sp. z o. o. korzysta z wsparcia finansowego w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Mikro, Małych i Średnich Firm".