Obsługa prawna

 

 
 

ZWIĘKSZANIE SZANS ZATRUDNIENIOWYCH OSÓB MŁODYCH (woj. świętokrzyskie)

Rekrutacja do 31.08.2017r.

 

Jest nam bardzo miło poinformować, że  z dniem 1 stycznia 2017r. rozpoczynamy realizację projektu „Zwiększanie szans zatrudnieniowych osób młodych”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego FunduszuSpołecznego.

 

Do udziału we wsparciu w ramach projektu zapraszamy 80 osób młodych (8 kobiet i 72 mężczyzn), o niskich kwalifikacjach zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu  Cywilnego),  w wieku 18 – 29 lat, bez pracy,  które  nie uczestniczą w kształceniui szkoleniu – tzw. młodzież NEET.

Ze wsparcia mogą skorzystać następujące osoby:

Osoby bierne zawodowo* – 72 osoby (7 Kobiet i 65 Mężczyzn)

Osoby długotrwale bezrobotne** niezarejestrowane w PUP/MUP – 8 osób (1 Kobieta, 7 Mężczyzn)

Wśród w/w uczestników projektu:

minimum 10% uczestników projektu – 8 osób  (1 Kobieta, 7 Mężczyzn) stanowią osoby niepełnosprawne***

minimum 90% uczestników projektu – 72 osoby (7 Kobiet i 65 Mężczyzn) stanowią osoby o niskich kwalifikacjach****.

 

*Bierni zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne), np. studenci studiów dziennych uznawani są za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), uznawane są za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny) nie są uznawane za bierne zawodowo

** Definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny” różni się w zależności od wieku: młodzież (<25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (>6 miesięcy). Dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy)

***Za osoby z niepełnosprawnościami uznaje się osoby niepełnosprawne w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127 poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z. 2011 r., Nr 231 poz. 1375), tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia

**** Za osoby o niskich kwalifikacjach uznaje osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie tj. do poziomu wykształcenia ponad gimnazjalnego włącznie

 

Uczestnicy/uczestniczki projektu zostaną objęci indywidualnym programem aktywizacji zawodowej obejmującym:

- stworzenie Indywidualnego Planu Działania,

- pośrednictwo pracy

- szkolenia zawodowe Spawacz metodą MAG/TIG/MIG – metoda do wyboru

- płatne 3-miesięczne staże zawodowe (1850,00zł/mies. netto)

- pokrycie kosztów badań lekarskich i egzaminów

- ubezpieczenie NNW, catering

Ponadto oferujemy:

-  jednorazowe stypendium szkoleniowe w wysokości 931,00 zł brutto

-  zwrot kosztów dojazdu na każdą z form udzielanego wsparcia – IPD, szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy – 10 zł/dziennie

Celem głównym projektu są wyższe możliwości zatrudnieniowe 8Kobiet i 72 Mężczyzn będących uczestnikami projektu, uzyskane poprzez udział w kompleksowych, indywidualnych programach aktywizacji zawodowej, realizowanych w okresie trwania projektu (01.01.2017 – 31.12.2017), wyrażone osiągnięciem zakładanych wartości wskaźników rezultatu i produktu, w tym efektywności zatrudnieniowej, mierzonych na dzień rozpoczęcia i zakończenia udziału w projekcie.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Do dokumentów rekrutacyjnych wymagane jest załączenie:

- w przypadku osób biernych zawodowo – oświadczenie o pozostawaniu osobą bierną zawodowo

- osoby długotrwale bezrobotne niezarejestrowane w PUP/MUP – oświadczenie Uczestnika o posiadaniu statusu osoby długotrwale bezrobotnej niezarejestrowanej

- osoby niepełnosprawne – kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

 

Planowane rezultaty:

1.  Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 72 osoby

2.  Liczba osób poniżej 30 lat, które zdobyły doświadczenie zawodowe dzięki udziałowi w stażu, spełniającym standardy wskazane w Europejskiej i Polskiej Ramie Praktyk i Staży – 72 osoby

3.  Projekt zapewnia minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej dla UP nie kwalifikujących się do żadnej z następujących  grup docelowych:

- osoby niepełnosprawne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby długotrwale bezrobotne – na poziomie 43%

4. Projekt zapewnia minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej dla osób niepełnosprawnych – na poziomie17%

5. Projekt zapewnia minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej dla osób o niskich kwalifikacjach – na poziomie  - 48%

6. Projekt zapewnia minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej dla osób długotrwale bezrobotnych – na poziomie 35%

Wartość projektu: 1 200 096,00 zł

Wszelkie informacje dostępne pod numerem tel. 81 534 73 37

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dokumenty do pobrania (należy podpisać odręcznie oraz wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście)

 

 

 

Instytut Rozwoju i Innowacji EURO-KONSULT Sp. z o. o. korzysta z wsparcia finansowego w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Mikro, Małych i Średnich Firm".