Obsługa prawna

 

 
 

SZYBKA REAKCJA! (woj. śląskie)

Jest nam bardzo miło poinformować, że rozpoczęła się realizacja projektu „SZYBKA REAKCJA!”.
Projekt realizowany jest na terenie województwa śląskiego w ramach Osi priorytetowej VII. Regionalny rynek pracy, Działanie 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z  zakresu outplacementu),  Poddziałanie 7.4.2 Outplacement,

Celem projektujest wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy.
Cel zostanie osiągnięty w okresie 01.10.2017 - 31.07.2018 r. dzięki zapewnieniu zindywidualizowanego, wysokiej jakości kompleksowego wsparcia. Potwierdzeniem jego osiągnięcia będzie m.in. uzyskanie przez uczestników uprawnień do wykonywania zawodu i nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy.

Planowane efekty: w ramach projektu po opuszczeniu programu co najmniej 50% osób, które zakończyły udział w projekcie, podejmie lub będzie kontynuować zatrudnienie.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Grupę docelową stanowią pracownicy:

a)    przedsiębiorstw sektora MŚP;

b)    przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne;

c)    przedsiębiorstw odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej;

d)    przedsiębiorstw znajdujących się w sytuacji kryzysowej;

zagrożeni zwolnieniem, przewidziani do zwolnienia lub osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy*

*(Zgodnie z zapisami RPO WSL 2014-2020 pracownicy dużych przedsiębiorstw przechodzących restrukturyzację mogą być wspierani w PO jedynie w zakresie programów outplacementowych)

Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności.

Zgodnie z powyższym zapisem, w projekcie mogą brać udział wyłącznie osoby należące do jednej z wymienionych grup docelowych.

Weryfikacja kwalifikowalności odbywa się na podstawie:

a. urzędowego zaświadczenia w przypadku osób zarejestrowanych jako bezrobotne,

b. orzeczenia w przypadku osób niepełnosprawnych,

c.  zaświadczenia pracodawcy o zamiarze nie przedłużania z pracownikiem umowy o pracę lub dokumentu   potwierdzającego wypowiedzenie stosunku pracy (w przypadku osób zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia - z przyczyn dotyczących zakładu pracy),

d. świadectwa pracy (w przypadku osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy),

e. oświadczenia w przypadku pozostałych osób.

Liczebność i struktura grupy docelowej:

Grupę docelową stanowi 120 osób z czego to:

1)    60 kobiet

      2)    60 mężczyzn

 

W ramach realizacji projektu uczestnicy objęci będą wsparciem :

1.       Doradztwo zawodowe/IPD–indywidualne spotkania 4x2godz./os.

2.       Szkolenia  zawodowe:

I.- OPIEKUN OSOBY STARSZEJ LUB NIEPEŁNOSPRAWNEJ  20 dni 140godzin

Szkolenie zakończone egzaminem przed komisją  Izby Rzemieślniczej uczestnik otrzymuje Certyfikat Opiekuna Osób Starszych/Niepełnosprawnych

 

II.   - SPAWACZ MAG/MIG     20 dni 120godzin

Szkolenie zakończone egzaminem przed komisją IS w Gliwicach i uzyskaniem kwalifikacji zawodowych- uprawnień do wykonywania zawodu 

Typ szkolenia zostanie wybrany na podstawie IPD spośród szkoleń dostosowanych do potrzeb śląskiego rynku pracy.

3.       3 miesięczne staże zawodowe3x 1289,83pln

4.       Pośrednictwo Pracy4x2godz./os.

W ramach udziału w projekcie gwarantujemy:

- Pokrycie kosztów badań lekarskich i egzaminów

- Catering podczas szkoleń zawodowych przez 20 dni

- stypendium szkoleniowe  6.65 pln*liczba godzin odbytych zajęć

- zwrot kosztów dojazdu na szkolenie – 10 zł /dzień

- ubezpieczenie NNW

- materiały szkoleniowe

 

Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych:

Wszelkie informacje dostępne pod numerem tel. 81 534 73 37

Regulamin projektu

Zwrot kosztów dojazdu


 


 

 

Instytut Rozwoju i Innowacji EURO-KONSULT Sp. z o. o. korzysta z wsparcia finansowego w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Mikro, Małych i Średnich Firm".