Ułatwienia dostępu

 

KOBIECA SIŁA MAZOWSZA! (woj. mazowieckie)

Instytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult Sp. z o. o. ma przyjemność poinformować, że od dnia 01.04.2024 r. rozpoczął realizację projektu ,,Kobieca siła Mazowsza!”, realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 -2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

 

 

Celem głównym projektu poprawa sytuacji na lokalnym rynku pracy u co najmniej 40 kobiet z grupy 50 kobiet (w tym 5 w wieku 18 – 20 lat), biernych zawodowo objętych wsparciem (w tym osoby z niepełnosprawnościami i z niskim wykształceniem), w wieku 18 – 59 lat, zamieszkujących na obszarze regionu Mazowieckiego regionalnego a dokładnie na terenie miasta Radom oraz na obszarze gminy Pionki i gminy Iłża.

Grupa docelowa projektu to 50 kobiet, biernych zawodowo, zamieszkujących na obszarze regionu Mazowieckiego regionalnego a dokładnie na terenie miasta Radom oraz na obszarze gminy Pionki i gminy Iłża. 

Realizowane wsparcie dla uczestniczek w ramach projektu:

1. Indywidualna diagnoza potrzeb wraz z opracowaniem Indywidualnych planów działania – udział we wsparciu przewidziany dla wszystkich uczestników projektu.

Forma indywidualne spotkania z doradcą zawodowym – 6 godzin dla 1 uczestniczki

2. Szkolenia aktywizujące z zakresu kompetencji cyfrowych - udział we wsparciu przewidziany dla wszystkich uczestniczek projektu.

Wsparcie szkoleniowe będzie zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestniczki projektu określonymi w IPD i wynika bezpośrednio z diagnozy umiejętności cyfrowych. 

3. Modułowe szkolenia aktywizujące - udział we wsparciu przewidziany dla wszystkich uczestniczek projektu.
Forma realizacji wsparcia: zajęcia szkoleniowe indywidualne lub grupowe średnio 60 godzin dydaktycznych. Wsparcie szkoleniowe jest zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestniczki projektu określonymi w Indywidualnym Planie Działania.

4. Aktywizujące szkolenia zawodowe - udział we wsparciu przewidziany dla wszystkich uczestniczek projektu.
Forma realizacji wsparcia: zajęcia szkoleniowe indywidualne lub grupowe średnio 120 godzin dydaktycznych. Wsparcie szkoleniowe jest zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestniczki projektu określonymi w Indywidualnym Planie Działania.

5. Wsparcie pomostowe - udział we wsparciu przewidziany dla 10 uczestniczek projektu.
Udzielenie wsparcia pomostowego uczestniczkom projektu, które w trakcie uczestnictwa w projekcie podejmą samozatrudnienie.

6. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną - udział we wsparciu przewidziany dla 10 uczestniczek projektu. Udzielenie wsparcia uczestniczkom projektu w postaci refundacji kosztów opieki nad dzieckiem w wieku żłobkowym lub przedszkolnym, lub inną osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, ponoszonych za udokumentowaną i sformalizowaną opiekę (w przypadku opieki nad dzieckiem – w formule instytucjonalnej).

Rezultaty projektu: 
Liczba osób, które podniosły poziom wiedzy w zakresie równości kobiet i mężczyzn dzięki wsparciu w programie -40

Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy po opuszczeniu programu – 33

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 40

Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu - 33

Wsparcie towarzyszące:

  1. Wyżywienie na zajęciach szkoleniowych
  2. Stypendium szkoleniowe

Wartość projektu: 1 034 560,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 982 832,00 zł

Biuro projektu: Radom, ul. Stefana Żeromskiego 94 lok. 219

#FunduszeUE
#FunduszeEuropejskie

Dokumenty do pobrania:
(należy podpisać własnoręcznie oraz wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście na powyższy adres)

 
 

 

 

Instytut Rozwoju i Innowacji EURO-KONSULT Sp. z o. o. korzysta z wsparcia finansowego w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Mikro, Małych i Średnich Firm".