Obsługa prawna

 

 

AKTYWNOŚĆ = KLUCZ DO SUKCESU (woj. lubuskie)

Instytut Rozwoju i Innowacji „Euro-konsult” sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w projekcie „AKTYWNOŚĆ = KLUCZ DO SUKCESU” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – LUBUSKIE 2020 Oś Priorytetowa 6 Regionalny rynek pracy Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy realizowanym na terenie województwa lubuskiego.

Grupą docelową projektu (GD) jest 100 os. zam. Woj. lubuskie w wieku 30 lat i więcej POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY NIEZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY JAKO BEZROBOTNE- OSOBY BIERNE ZAWODOWO.

Wsparciem objęte zostaną wyłącznie osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

- Osoby starsze w wieku 50 lat i więcej(min.10%GD),

- Kobiety(60%GD),

- Osoby z niepełnosprawnościami(min.5%GD),

- Osoby o niskich kwalifikacjach(do ISCED 3)-100%GD,

- Osoby bierne zawodowo stanowią 100 %GD.

 

W RAMACH PROJEKTU REALIZOWANE BĘDĄ WSPARCIA: 

1) IDENTYFIKACJA POTRZEB/DIAGNOZOWANIE – zajęcia indywidualne 4h zegarowe/os

2) SZKOLENIA wynikające z IPD (Śr.240 godz.) zakończone zdobyciem kwalifikacji zawodowych deficytowych na lubuskim rynku pracy.

W RAMACH SZKOLENIA UCZESTNICY OTRZYMUJĄ:

- Stypendium szkoleniowe wraz z pochodnymi (8,76 PLN/godzina * 240 godzin/osoba)

- Zwrot kosztów dojazdów (średnio 5,00 PLN/dojazd)

- Wyżywienie dla uczestników szkolenia

- Ubezpieczenie NNW uczestnika szkolenia

- Badania lekarskie dla uczestników szkolenia

3) STAŻE zawodowe wraz z pochodnymi (1314,37PLN x 3mieś /os)

4) POŚREDNICTWO PRACY – spotkania indywidualne 5godz/os.

 

Biuro Projektu

ul. Zatonie-Jaśminowa 3, 

66-004 Zielona Góra

Tel. 695-142-083