Obsługa prawna

 

 
 

Dobry kierunek - szkolenia zawodowe - szkolenie na opiekunkę środowiskową (woj. łódzkie)

Firma "Euro – Konsult”  sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu organizowanym w ramach projektu „Dobry kierunek – szkolenia zawodowe” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki  Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Budżetu Państwa.

W ramach szkolenia nabędziecie Państwo umiejętności i kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu:

- Opiekun środowiskowy

Rekrutacja do projektu zakończona!

O PROJEKCIE:

Projekt „Dobry kierunek- szkolenia zawodowe” jest odpowiedzią na istotny problem braku wykwalifikowanych pracowników w dziedzinach proponowanych przez Nasz projekt. Zawody, których wykonanie będzie możliwe po ukończeniu szkoleń, wymieniane są wśród zawodów deficytowych na rynku pracy. Poza danymi liczbowymi zauważalne są proporcje rozwoju usług zarówno w specjalistycznych pracach, jak i w podstawowych robotach ziemnych, do wzrostu gospodarczego regionu i do wzrostu liczby podmiotów gospodarczych. Dlatego od kilku lat notuje się systematyczny wzrost zainteresowania pracownikami wykwalifikowanymi w tym zakresie. Jeszcze bardziej wyraźne tendencje rozwojowe dostrzega się w dziedzinie usług opiekuńczych. Zmiany w strukturze demograficzne społeczeństwa przyczyniły się do powstania nowych zawodów w obszarze pomocy społecznej, do których zalicza się Opiekun/ka środowiskowy/a.

INFORMACJE DLA ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM:

Opiekun/ka środowiskowy/a

 • Udział w szkoleniu jest bezpłatny
 • Zapewniamy materiały szkoleniowe, catering, stypendium, ubezpieczenie uczestników szkolenia, zwrot kosztów dojazdu
 • Szkolenie będzie realizowane w formie zajęć teoretycznych w ośmiu 12-osobowych grupach
 • Zajęcia odbywać się będą w weekendy (piątek, sobota, niedziela) na terenie woj. łódzkiego

 

Każdemu z beneficjentów zostanie udzielone wsparcie w formie indywidualnego  poradnictwa zawodowego oraz psychologicznego.

KTO MOŻE ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM PROJEKTU?

Szkolenie skierowane jest do osób, które:

 • ukończyły 45 lat i pozostają bez zatrudnienia z przyczyn niezależnych od nich nie dłużej niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do szkolenia (niezarejestrowane jako bezrobotne)
 • ukończyły 45 lat i są przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z przyczyn niezależnych od nich
 • zamieszkują woj. łódzkie
 • ukończyły szkołę podstawową

Preferowane będą osoby posiadające predyspozycje fizyczne i psychiczne do danego zawodu oraz wykazujące się wysoką motywacja do wzięcia udziału w szkoleniu.

 

 

ZASADY REKRUTACJI:

Komisja rekrutacyjna powołana do pracy na potrzeby projektu, po sprawdzeniu spełniania przez potencjalnych kursantów podstawowych kryteriów uczestnictwa będzie zwracała uwagę na:

 • Osoby, które utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracowników
 • Osoby, które są przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z przyczyn niezależnych od nich
 • Motywację uczestnika
 • Kolejność zgłoszeń

 


 

Terminy szkoleń: 

 

I GR

28.01 – 27.02.2011

II GR

04.03 – 03.04.2011

III GR

15.04 – 22.05.2011

IV GR

27.05 – 26.06.2011

V GR

01.07 - 31.07.2011

VI GR

05.08 – 04.09.2011

VII GR

09.09 – 09.10.2011

VIII GR

14.10 – 13.11.2011

 

DO WZIĘCIA UDZIAŁU W SZKOLENIU ZACHĘCAMY SZCZEGÓLNIE KOBIETY.


 

Dokumenty do pobrania (należy podpisać odręcznie oraz wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście wraz z kserokopią dowodu osobistego):
Image
 
Image
 
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem szkolenia:
Image

 

 

 

W celu otrzymania zwrotu kosztów dojazdu należy przedstawić bilety lub zaświadczenie od przewoźnika zgodne z poniższym wzorem:
Image

Tematyka szkolenia (łącznie 100 godz.):
-    Rola i zadania opiekuna osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
-    Zapoznanie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrona przeciw pożarowa
-    Psychologia rozwojowa
-    Psychologia społeczna
-    Anatomia z fizjologią
-    Elementy medycyny
-    Pielęgnacja osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych
-    Wybrane zagadnienia z rehabilitacji osób chorych i niepełnosprawnych
-    Ochrona przed zakażeniem
-    Pomoc społeczna i współpraca ze środowiskiem podopiecznego
-    Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej
-    Wiadomości o lekach i dietach

 


  Kontakt:

  Tel 42 672 41 35

 

ul. Piłsudskiego 133D, pok.412

 

 92-318 Łódź

Euro-Konsult sp. z o.o.

 

 

Instytut Rozwoju i Innowacji EURO-KONSULT Sp. z o. o. korzysta z wsparcia finansowego w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Mikro, Małych i Średnich Firm".