Obsługa prawna

 

 
 

KAPITAŁ KWALIFIKACJI (woj. łódzkie)

Jest nam bardzo miło poinformować, że rozpoczęła się realizacja projektu „Kapitał kwalifikacji”Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 -2020, Oś priorytetowa 10. Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie , Działanie: 10.2 Rozwój pracowników przedsiębiorstw .

 

Do projektu zapraszamy osoby uczące się, pracujące, zamieszkujące obszar województwa łódzkiego, które  zostały zwolnione lub są zagrożone zwolnieniem/przewidziane do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Liczebność i struktura grupy docelowej:

Grupę docelową stanowi 80 osób z czego to:

1)     20 osób przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

2)     60 osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.  

 

W tym:

- minimum 30% uczestników (24 osoby) w wieku powyżej 54 lat.

- minimum 50% uczestników (40 osób) o najniższych kwalifikacjach.

Osoba zwolniona – osoba pozostająca bez zatrudnienia, która utraciła pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

 

Przyczyna dotycząca zakładu pracy - obejmuje następujące przypadki:

 

• rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników lub zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników,

 

• rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu ogłoszenia upadłości

pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych,

organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych,

 

• wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w przypadku śmierci pracodawcy lub gdy odrębne przepisy przewidują wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w wyniku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę i niezaproponowania przez tego pracodawcę nowych warunków pracy i płacy,

 

• rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika na podstawie art. 55 § 11 Kodeksu pracy z uwagi na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika.

 

Pracownik zagrożony zwolnieniem – pracownik zatrudniony u pracodawcy, który w okresie

12 miesięcy poprzedzających przystąpienie tego pracownika do projektu dokonał rozwiązania

stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2015 r. poz. 192) lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn.),w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników albo dokonał likwidacji stanowisk pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych. Obowiązek przedstawienia przekonującego uzasadnienia, że dany pracodawca lub dana branża doświadcza takich procesów spoczywa na Wnioskodawcy.

 

Pracownik przewidziany do zwolnienia – pracownik, który znajduje się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub który został poinformowany przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego.

 

 

Pracownik o niskich kwalifikacjach – osoba posiadająca wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie, zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Standardów Edukacyjnych ISCED 2011 (UNESCO)4, tj. osoba mającą wykształcenie nie wyższe niż ponadgimnazjalne, czyli osoba bez wykształcenia, osoba z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym ogólnokształcącym, ponadgimnazjalnym zawodowym, zasadniczym zawodowym. Stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. Osoby przystępujące do projektu należy wykazać raz, uwzględniając najwyższy ukończony poziom ISCED.

W ramach realizacji projektu uczestnicy objęci są wsparciem :

1. Doradztwo zawodowe – IPD (6h/os.)

2. Poradnictwo psychologiczne (6h/os.)

3. Szkolenia  zawodowe:

Typ szkolenia zostanie wybrany na podstawie IPD spośród szkoleń dostosowanych do potrzeb łódzkiego rynku pracy.

Szkolenia do wyboru:

a) Kierowca kat. C, E wraz z kwalifikacją  przyspieszoną przewozu rzeczy.

Szkolenie zakończone jest egzaminem w WORD i uzyskaniem kwalifikacji zawodowych- prawa jazdy C+E wraz z kwalifikacją przewozu osób.

 

b) Spawacz MAG 135 i TIG 141

Szkolenie zakończone egzaminem przed komisją IS w Gliwicach i uzyskaniem kwalifikacji zawodowych- uprawnień do wykonywania zawodu  ( Książki spawacza wraz z świadectwem kwalifikacji).

4. Płatnych trzy- lub sześcio- miesięcznych staży zawodowych (czas trwania zależy od diagnozy potrzeb - IPD)  powiązanych ze szkoleniami realizowanymi w ramach projektu.

a)  60 osób odbędzie staże trwające trzy miesiące ,

b)  10 osób staże trwające sześć miesięcy.

 5. Pośrednictwa pracy 7h/os   (średnio 3-4 spotkania na osobę)

Gwarantujemy:

- Pokrycie kosztów badań lekarskich i egzaminów

- Catering podczas szkoleń zawodowych

- stypendium szkoleniowe dla UP bezrobotnych  60osób x 997,40zł brutto

- dodatek szkoleniowy UP zagrożonych zwolnieniem 20osób (4zł x ilość godz. szkolenia)

- zwrot kosztów dojazdu na szkolenie w wysokości do 300,00 zł /osoba

- stypendium stażowe przez okres trwania stażu w wysokości 2371,52 zł brutto za każdy miesiąc stażu.

- ubezpieczenie NNW

- materiały szkoleniowe

 

Do wzięcia udziału w projekcie szczególnie zapraszamy Panie oraz os. niepełnosprawne.

Ponadto prosimy o dołączenie do dokumentów rekrutacyjnych:

· orzeczenia o niepełnosprawności – w przypadku osób niepełnosprawnych

· zaświadczenia od pracodawcy wg wzoru z formularza zgłoszeniowego

Celem projektu jest wzrost atrakcyjności zawodowej 80 uczestników projektu (w tym minimum 8 kobiet) należących do grupy osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy oraz do grupy pracowników przewidzianych do zwolnienia i zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Cel zostanie osiągnięty w okresie 01.06.2016 r. - 31.12.2017 r. dzięki zapewnieniu zindywidualizowanego, wysokiej jakości kompleksowego wsparcia. Potwierdzeniem jego osiągnięcia będzie m.in. uzyskanie przez uczestników uprawnień do wykonywania zawodu spawacza jak też  kierowcy kat.C+E, zdobycie doświadczenia zawodowego i nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Planowane efekty: w ramach projektu po opuszczeniu programu co najmniej 50% osób, które zakończyły udział w projekcie, podejmie lub będzie kontynuować zatrudnienie

 

Koniec projektu: 28.02.2018r.

 

Wartość projektu 1 697 273,28 zł
Kwota dofinansowania ze środków europejskich 1 442 682,28 zł
Dotacja ze środków celowych 101 836,40 zł
Wkład własny 152 754,60 zł

 

Wszelkie informacje dostępne pod numerem tel. 508-132-137

Dokumenty do pobrania (należy podpisać odręcznie oraz wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście)HARMONOGRAMY:

HARMONOGRAM kat C - I gr.pdf


 

 

Instytut Rozwoju i Innowacji EURO-KONSULT Sp. z o. o. korzysta z wsparcia finansowego w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Mikro, Małych i Średnich Firm".