Obsługa prawna

 

 
 

AKTYWNOŚĆ = KLUCZ DO SUKCESU (woj. łódzkie)

Projekt pt.: „Aktywność = klucz do sukcesu”współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

 

Cel projektu:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)

Planowane efekty:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) – projekt zakłada objęcie grupy docelowej stosownymi instrumentami wsparcia, które pomogą zniwelować ich deficyty oraz zwiększyć możliwości zatrudnieniowe. Zakłada też osiągnięcie wskaźników efektywności zatrudnieniowej w wartościach odpowiednich dla poszczególnych grup uczestników.Założenia celu głównego projektu są spójne z celem szczegółowym PO WER. Ponadto przyczyniają się do realizacji Strategii Europa 2020: Obszar 1. Zatrudnienie oraz Obszar 5. Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym realizując tym samym założeniem polityki spójności zawarte w Traktacie Lizbońskim. Działania projektu odpowiadają także założeniom Gwarancji dla Młodzieży, są adresowane do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w wieku do 29 r.ż.

 

Wartość projektu

1 565 562,24 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich:

1 330 733,85 zł

 

Grupa Docelowa

Uczestnikami projektu jest 120 os. (60 kobiet i 60 mężczyzn) należących do osób z kategorii NEET.

Osoba z kat. NEET to osoba w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie 3 warunki:

-        nie pracuje (tj. jest bezrobotna),

-        nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),

-        nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy);

a)        w tym min. 36 osób z ogółu uczestników projektu w wieku 18-24 lata, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET

b)        w tym z ogółu uczestników projektu co najmniej 96 osób biernych zawodowo (nie zarejestrowanych w Urzędzie Pracy)

- do grupy osób biernych zawodowo zaliczamy m.in.:

·         studentów studiów niestacjonarnych (studia wieczorowe, zaoczne) ale tylko wtedy gdy nie są zarejestrowani jako osoby bezrobotne (konieczna jest weryfikacja czy dana osoba jest zarejestrowana);

·         osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), ale tylko wtedy gdy nie są zarejestrowane jako osoby bezrobotne (konieczna jest weryfikacja czy dana osoba jest zarejestrowana);

c)         w tym z ogółu uczestników projektu 24 osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy jako os. bezrobotne  – w tym co najmniej 10 osób długotrwale bezrobotnych

Wyłączenie z Grupy Docelowej obejmuje:

młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem: wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych; wychowankowie pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe; wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej; matki opuszczające pieczę zastępczą (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy); absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu ośrodków); absolwenci specjalnych ośrodków szkolno‐ wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu ośrodków); matki przebywające w domach samotnej matki; osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).

 

Zakres wsparcia

1.         IPD  - Identyfikacja uczestnika, jego potrzeb, oczekiwań, mocnych i słabych stron;

4 godziny/osobę

2.         Poradnictwo zawodowe; 4 godziny/osobę

3.         Szkolenia zawodowe (do wyboru)

-        Magazynier z obsługą wózka jezdniowego i kasy fiskalnej (150 godz.)

-        Księgowość od podstaw (100 godz.)

-        Technik Serwisant IT – Kontroler jakości (150 godz.)

 

4.         Staże zawodowe – 3 miesięczne

Uczestnicy otrzymują stypendium stażowe w wys. 1750,00 zł netto miesięcznie

5.         Pośrednictwo pracy; 8 godzin/osobę

w tym również:

·         zwrot  kosztów dojazdu,

·         wyżywienie,

·         ubezpieczenie


Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia:

Harmonogram usług: IPD i Poradnictwo zawodowe - dot. Gr. 3 "Księgowość od podstaw"

HARMONOGRAM SZKOLENIA KSIEGOWOSC Tomaszów gr III 10.08.2016- 29.08.2016.pdf

HARMONOGRAM SZKOLENIA IT1. 23.05.2016- 29.06.2016.pdf

HARMONOGRAM SZKOLENIA IT2 13.06.2016- 18.07.2016.pdf

HARMONOGRAM SZKOLENIA KSIEGOWOSC LODZ gr1 08.06.2016- 24.06.2016.pdf

HARMONOGRAM SZKOLENIA KSIEGOWOŚĆ Tomaszow gr II 04.07.2016- 20.07.2016.pdf

HARMONOGRAM SZKOLENIA Magazynier.pdf

Harmonogram Staży Zawodowych

HARMONOGRAM SZKOLENIA IT4. 04.11.2016- 26.11.2016 .pdf

Wykaz staży pdf

HARMONOGRAM POŚR. PRACY ŁÓDŹ ZAD 5.pdf


 

 

Instytut Rozwoju i Innowacji EURO-KONSULT Sp. z o. o. korzysta z wsparcia finansowego w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Mikro, Małych i Średnich Firm".