Obsługa prawna

 

 
 

AKTYWIZACJA NEET (woj. kujawsko-pomorskie)

 

Projekt realizowany od 01.09.2019-30.06.2020r.

 

Jest nam bardzo miło poinformować, że rozpoczęła się realizacja projektu „Aktywizacja NEET”. 

 

Do projektu zapraszamy osoby w wieku 15-29 lat (60 Kobiet i 40 Mężczyzn) zamieszkujące woj. KUJAWSKO-POMORSKIE, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET (zgodnie z definicją zawartą w SZOOP), z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 – zgodnie z zapisami SZOOP, w tym:  

·       60 Kobiet i 40 Mężczyzn to osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu lub szkoleniu, 

·       1 Kobieta 1 Mężczyzna to osoby z niepełnosprawnościami

·       30 Kobiet i 20 Mężczyzn to osoby o niskich kwalifikacjach, 

·       18 Kobiet i 12 Mężczyzn to osoby zamieszkujące (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) miasta średnie, w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze.   

 

"Projekt zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO".

 

UCZESTNIKOM I UCZESTNICZKOM PROJEKTU OFERUJEMY KOMPLEKSOWE WSPARCIE W ZAKRESIE:

1.     Identyfikacji Potrzeb,

2.     Pośrednictwa pracy,

3.     Szkoleń zawodowych,

o   Szkolenia będą dotyczyć zawodów deficytowych z barometru zawodów dla województwa kujawsko-pomorskiego, 

4.     Płatnych 3 miesięcznych staży zawodowych. Program stażu będzie zgodny z tematyką szkoleń oferowanych w projekcie na rzecz uczestnika lub posiadanymi przez niego kwalifikacjami lub kompetencjami. 

Gwarantujemy:

o   jednorazowe stypendium szkoleniowe w wysokości 1 307,79 zł brutto 

o   zwrot kosztów dojazdu na szkolenie i na staż w wysokości  do 1 600,00 zł !!! 

o   stypendium stażowe w wysokości 1 315,70 zł brutto za każdy odbyty miesiąc stażu

o   badania lekarskie przed szkoleniem i przed stażem

o   ubezpieczenie NNW/OC

o   wyżywienie na czas trwania szkolenia

 

Do wzięcia udziału w projekcie szczególnie zapraszamy osoby bierne zawodowo, osoby niepełnosprawne, osoby o niskich kwalifikacjach oraz osoby zamieszkujące miasta średnie, w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze.   

Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponadto prosimy o dołączenie do dokumentów rekrutacyjnych:

·        Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – w przypadku osób niepełnosprawnych

 

Celem głównym projektu są wyższe możliwości zatrudnieniowe 100 osób (60 K i 40 M) uczestniczących w projekcie, uzyskane poprzez ich udział w indywidualnych programach aktywizacji zawodowej, realizowanych w okresie trwania projektu, tj. 01.09.2019 - 30.06.2020 r.

Cel główny projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER w zakresie wyrażonym poprzez wartości wskaźników produktu oraz rezultatu, które będą mierzone sukcesywnie w okresie realizacji projektu oraz przedstawiane WUP w Toruniu za pośrednictwem SL2014 zgodnie z harmonogramem finansowym projektu.

 

Planowane efekty: osiągnięcie wskaźników efektywności zatrudnieniowej dla uczestników projektu na poziomie:

·       80 osób (48 Kobiet, 32 Mężczyzn) – liczba osób które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu,

·       Co najmniej 42% dla osób w najtrudniejszej sytuacji (osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami – do poziomu ISCED 3, które po zakończeniu w udziału w projekcie podjęły pracę, 

·       Co najmniej 57% dla osób niekwalifikujących się do grupy docelowej, które po zakończeniu udziału w projekcie podjęły pracę. 

·       Co najmniej 27% dla osób pracujących, których sytuacja na rynku pracy po zakończeniu udziału w projekcie uległa poprawie. 

 

Wartość projektu: 1 410 336,00 zł 

Wkład Funduszy Europejskich: 1 339 819,20  zł

 

Wszelkie informacje dostępne pod numerem tel.: 694 980 368

Oraz w biurze projektu:

ul. Dworcowa 65

88-100 Inowrocław

Instytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult tel.: 81 534 73 37 

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

 

Dokumenty do pobrania
(należy podpisać własnoręcznie oraz wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście na powyższy adres)

Aneks do regulaminu.pdf

Zwrot kosztów dojazdu komunikają publiczną.pdf

Zwrot kosztów dojazdu samochodem prywatnym.pdf

Oświadczenie o numerze konta.pdf

Oświadczenie o numerze konta 2.pdf