Ułatwienia dostępu

AKTYWIZACJA MŁODZIEŻY NEET (woj. kujawsko-pomorskie)

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja do projektu została zakończona

 

Projekt realizowany od 01.12.2017-15.10.2018r.

 

Jest nam bardzo miło poinformować, żerozpoczęła się realizacja projektu „Aktywizacja młodzieży NEET”. 

 

Do projektu zapraszamy osoby w wieku 15-29 lat (30 Kobiet i 20 Mężczyzn) zamieszkujące woj. KUJAWSKO-POMORSKIE, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET (zgodnie z definicją zawartą w SZOOP), z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 – zgodnie z zapisami SZOOP, w tym:  

·       12 Kobiet i 8 Mężczyzn to osoby długotrwale bezrobotne

·       3 Kobiety i 2 Mężczyzn to osoby z niepełnosprawnościami 

UCZESTNIKOM I UCZESTNICZKOM PROJEKTU OFERUJEMY KOMPLEKSOWE WSPARCIE W ZAKRESIE:

1.     Identyfikacji Potrzeb,

2.     Pośrednictwa pracy,

3.     Szkoleń zawodowych,

-   Szkolenia będą dotyczyć zawodów deficytowych z barometru zawodów dla województwa kujawsko-pomorskiego,

4.     Płatnych 3 miesięcznych staży/praktyk zawodowych. Program stażu/praktyk będzie opracowywany indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb i potencjału stażysty (IPD)

Gwarantujemy:

o   jednorazowe stypendium szkoleniowe w wysokości 1 307,79 zł brutto

o   zwrot kosztów dojazdu w wysokości do 200,00 zł 

o   stypendium stażowe w wysokości 1 307,79 zł brutto za każdy odbyty miesiąc stażu

o   refundację kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną w wysokości 414,14 zł (dla 10 Uczestników Projektu)

o   ubezpieczenie NNW/OC

o   wyżywienie na czas trwania szkolenia

 

Do wzięcia udziału w projekcie szczególnie zapraszamy osoby bezrobotne niezarejestrowane w Urzędzie Pracy, osoby niepełnosprawne oraz osoby długotrwale bezrobotne.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie: 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Ponadto prosimy o dołączenie do dokumentów rekrutacyjnych:

·        orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – w przypadku osób niepełnosprawnych

 

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności zawodowej na rynku pracy 50 osób młodych (30 Kobiet i 20 Mężczyzn), w tym minimum 5 osób z niepełnosprawnościami (3 Kobiety i 2 Mężczyzn) i 20 osób (12 Kobiet i 8 Mężczyzn) długotrwale bezrobotnych, niezarejestrowanych w urzędzie pracy, w wieku 15 -29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu w okresie ostatnich 4 tygodni przed rozpoczęciem udziału w projekcie.

 

Planowane efekty: osiągnięcie wskaźników efektywności zatrudnieniowej dla uczestników projektu na poziomie:

·       12 osób - liczba osób długotrwale bezrobotnych, uczestniczących w kształceniu/ szkoleniu lub uzyskujących kwalifikacje lub pracujących (łącznie z pracującymi na własny rachunek) po opuszczeniu programu

·       50 osób - liczba osób objętych pośrednictwem pracy

·       16 osób - liczba osób długotrwale bezrobotnych, które otrzymały ofertę pracy, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub stażu po opuszczeniu programu.

·       46 osób - liczba osób bezrobotnych, które ukończyły interwencję wspieraną w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

·       35 osób - liczba osób bezrobotnych, uczestniczących w kształceniu/ szkoleniu lub uzyskujących kwalifikacje lub pracujących (łącznie z pracującymi na własny rachunek) po opuszczeniu programu.

·       38 osób – liczba osób bezrobotnych, które otrzymały ofertę pracy, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub stażu po opuszczeniu programu.

·       19 osób – liczba osób długotrwale bezrobotnych, które ukończyły interwencję wspieraną w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

·       Co najmniej 55% dla osób długotrwale bezrobotnych, które po zakończeniu udziału w projekcie podjęły zatrudnienie w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie.

·       Co najmniej 37% dla osób niepełnosprawnych, które po zakończeniu udziału w projekcie podjęły zatrudnienie w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie.

·       Co najmniej 63% dla osób nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup: osób niepełnosprawnych, osób o niskich kwalifikacjach, osób długotrwale bezrobotnych; które po zakończeniu udziału w projekcie podjęły zatrudnienie w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie.

·       Co najmniej 68% dla osób o niskich kwalifikacjach, które po zakończeniu udziału w projekcie podjęły zatrudnienie w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie.

 

Wartość projektu: 713 955,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 656 053,25  zł

 

Wszelkie informacje dostępne pod numerem tel.: 694 980 368

Oraz w biurze projektu :

ul. Dworcowa 65

88-100 Inowrocław

Instytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult tel.: 81 534 73 37 

Email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Dokumenty do pobrania
(należy podpisać własnoręcznie oraz wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście na powyższy adres)HARMONOGRAMY:

Harmonogram IPD.pdf

HARMONOGRAM IPD nr 2.pdf

HARMONOGRAM IPD nr 5.pdf

Harmonogram POMOC KUCHENNA gr.1.pdf

Harmonogram ROBOTNIK GOSPODARCZY Gr.1.pdf

Harmonogram TIG gr.1.pdf

Harmonogram SPRZEDAWCA gr.1.pdf

Harmonogram POZOSTSTALI PRACOWNICY OBSAUGI BIUROWEJ gr.1.pdf

Harmonogram OPIEKUN OSOBY NIESAMODZIELNEJ gr.1.pdf

Harmonogram MAG gr.1.pdf

Harmonogram Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym wraz z wymianą butli gazowych.pdf

Harmonogram KOSMETYCZKA II_grupa.pdf

Harmonogram_POZOSTSTALI_PRACOWNICY_OBSLUGI_BIUROWEJ_II_13062018.pdf

Harmonogram_ROBOTNIK_GOSPODARCZY_gr1.pdf

harmonogram_SPRZEDAWCA_II_14062018.pdf


 

 

Instytut Rozwoju i Innowacji EURO-KONSULT Sp. z o. o. korzysta z wsparcia finansowego w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Mikro, Małych i Średnich Firm".