Obsługa prawna

 

 

AKTYWIZACJA MŁODZIEŻY NEET (woj. kujawsko-pomorskie)

Projekt realizowany od 01.12.2017-30.06.2018r.

 

 

Jest nam bardzo miło poinformować, żerozpoczęła się realizacja projektu „Aktywizacja młodzieży NEET”. 

 

Do projektu zapraszamy osoby w wieku 15-29 lat (30 Kobiet i 20 Mężczyzn) zamieszkujące woj. KUJAWSKO-POMORSKIE, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET (zgodnie z definicją zawartą w SZOOP), z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 – zgodnie z zapisami SZOOP, w tym:  

·       12 Kobiet i 8 Mężczyzn to osoby długotrwale bezrobotne

·       3 Kobiety i 2 Mężczyzn to osoby z niepełnosprawnościami 

UCZESTNIKOM I UCZESTNICZKOM PROJEKTU OFERUJEMY KOMPLEKSOWE WSPARCIE W ZAKRESIE:

1.     Identyfikacji Potrzeb,

2.     Pośrednictwa pracy,

3.     Szkoleń zawodowych,

-   Szkolenia będą dotyczyć zawodów deficytowych z barometru zawodów dla województwa kujawsko-pomorskiego,

4.     Płatnych 3 miesięcznych staży/praktyk zawodowych. Program stażu/praktyk będzie opracowywany indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb i potencjału stażysty (IPD)

Gwarantujemy:

o   jednorazowe stypendium szkoleniowe w wysokości 1 307,79 zł brutto

o   zwrot kosztów dojazdu w wysokości do 200,00 zł 

o   stypendium stażowe w wysokości 1 307,79 zł brutto za każdy odbyty miesiąc stażu

o   refundację kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną w wysokości 414,14 zł (dla 10 Uczestników Projektu)

o   ubezpieczenie NNW/OC

o   wyżywienie na czas trwania szkolenia

 

Do wzięcia udziału w projekcie szczególnie zapraszamy osoby bezrobotne niezarejestrowane w Urzędzie Pracy, osoby niepełnosprawne oraz osoby długotrwale bezrobotne.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie: 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Ponadto prosimy o dołączenie do dokumentów rekrutacyjnych:

·        orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – w przypadku osób niepełnosprawnych

 

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności zawodowej na rynku pracy 50 osób młodych (30 Kobiet i 20 Mężczyzn), w tym minimum 5 osób z niepełnosprawnościami (3 Kobiety i 2 Mężczyzn) i 20 osób (12 Kobiet i 8 Mężczyzn) długotrwale bezrobotnych, niezarejestrowanych w urzędzie pracy, w wieku 15 -29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu w okresie ostatnich 4 tygodni przed rozpoczęciem udziału w projekcie.

 

Planowane efekty: osiągnięcie wskaźników efektywności zatrudnieniowej dla uczestników projektu na poziomie:

·       12 osób - liczba osób długotrwale bezrobotnych, uczestniczących w kształceniu/ szkoleniu lub uzyskujących kwalifikacje lub pracujących (łącznie z pracującymi na własny rachunek) po opuszczeniu programu

·       50 osób - liczba osób objętych pośrednictwem pracy

·       16 osób - liczba osób długotrwale bezrobotnych, które otrzymały ofertę pracy, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub stażu po opuszczeniu programu.

·       46 osób - liczba osób bezrobotnych, które ukończyły interwencję wspieraną w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

·       35 osób - liczba osób bezrobotnych, uczestniczących w kształceniu/ szkoleniu lub uzyskujących kwalifikacje lub pracujących (łącznie z pracującymi na własny rachunek) po opuszczeniu programu.

·       38 osób – liczba osób bezrobotnych, które otrzymały ofertę pracy, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub stażu po opuszczeniu programu.

·       19 osób – liczba osób długotrwale bezrobotnych, które ukończyły interwencję wspieraną w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

·       Co najmniej 55% dla osób długotrwale bezrobotnych, które po zakończeniu udziału w projekcie podjęły zatrudnienie w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie.

·       Co najmniej 37% dla osób niepełnosprawnych, które po zakończeniu udziału w projekcie podjęły zatrudnienie w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie.

·       Co najmniej 63% dla osób nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup: osób niepełnosprawnych, osób o niskich kwalifikacjach, osób długotrwale bezrobotnych; które po zakończeniu udziału w projekcie podjęły zatrudnienie w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie.

·       Co najmniej 68% dla osób o niskich kwalifikacjach, które po zakończeniu udziału w projekcie podjęły zatrudnienie w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie.

 

Wartość projektu: 713 955,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 656 053,25  zł

 

Wszelkie informacje dostępne pod numerem tel.: 694 980 368

Oraz w biurze projektu :

ul. Dworcowa 65

88-100 Inowrocław

Instytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult tel.: 81 534 73 37 

Email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Dokumenty do pobrania
(należy podpisać własnoręcznie oraz wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście na powyższy adres)HARMONOGRAMY:

Harmonogram IPD.pdf

HARMONOGRAM IPD nr 2.pdf

HARMONOGRAM IPD nr 5.pdf