Nowoczesne kadry dla budownictwa (woj. wielkopolskie)

ImageFirma ,,Euro – Konsult” sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa bezpłatnym szkoleniu organizowanym w ramach projektu ,,Nowoczesne Kadry dla Budownictwa”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Budżet Państwa. Za realizację merytoryczną szkoleń odpowiada: Uniwersytet Oświatowy z siedzibą w Pile.

 

W ramach szkolenia nabędziecie Państwo umiejętności i kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu  - operatora koparko-ładowarki kl. III

O PROJEKCIE:

Projekt „Nowoczesne kadry dla budownictwa”  jest odpowiedzią  na istotny problem przedsiębiorstw branży budowlanej woj. wielkopolskiego jakim jest niedobór odpowiednio wykwalifikowanej i uprawnionej kadry do wykonywania zawodu operatora koparko-ładowarki kl. III. Koparko ładowarki to sprzęt wykorzystywany zarówno w pracach specjalistycznych jak i podstawowych robotach ziemnych, co przy obecnym i przewidywanym poziomie inwestycji budowlanych (perspektywa Euro 2012) gwarantuje stałe zainteresowanie fachowcami z tej dziedziny.

INFORMACJE DLA ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM:

1.    Udział w projekcie jest bezpłatny.

2.    W ramach szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe, noclegi, wyżywienie, zwrot kosztów podróży, ubezpieczenie uczestników, przeprowadzenie badań lekarskich potwierdzające brakprzeciwwskazańdowykonywania zawodu.

3.     Szkolenie będzie realizowane w formie zajęć teoretycznych prowadzonych w godzinach popołudniowych w dni powszednie oraz zajęć praktycznych w weekendy.

4.    Cześć teoretyczna szkolenia będzie realizowana w 24-osobowych grupach, w formie wykładów połączonych z panelem dyskusyjnym. Część praktyczna prowadzona będzie przy użyciu sprzętu na poligonie ćwiczeniowym w 4-osobowych grupach.

5.    Szkolenie zostanie zakończone egzaminem państwowym, które odbędzie się przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

KTO MOŻE ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM PROJEKTU?

Grupę docelową w projekcie stanowią pracujące osoby dorosłe, wykonujące prace na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, z terenu woj. Wielkopolskiego (osoby posiadające na terenie woj. wielkopolskiego miejsce zamieszkania w rozumieniu Kodeksu cywilnego/lub pracujące na terenie woj. wielkopolskiego)

Ponadto w związku z wymogami formalnymi stawianymi przez IMBiGS (instytucja uprawniona do egzaminowania i wydawania uprawnień państwowych) kandydat przystępujący do egzaminu musi spełniać następujące warunki:

-posiadać wykształcenie co najmniej podstawowe,

-przejść pozytywnie badanie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora koparko-ładowarki.

Zasady rekrutacji:                  

Komisja rekrutacyjna powołana do pracy na potrzeby projektu, po sprawdzeniu spełniania przez potencjalnych kursantów podstawowych kryteriów uczestnictwa będzie preferowała osoby powyżej 45 roku życia oraz zamieszkałe na obszarach wiejskich i w małych miastach.

  Prosimy o zapoznanie się z regulaminem szkolenia.

Image

 Dokumenty do pobrania (należy podpisać odręcznie oraz wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście wraz z kserokopią dowodu osobistego) :  

Image

Image

 

  W celu otrzymania zwrotu kosztów dojazdu należy przedstawić bilety lub zaświadczenie od przewoźnika zgodne z poniższym wzorem:

Image

Wszelkie informacje udzielane będą w biurze projektu w Pile
przy ul. Kossaka 118

Tel. 67-214 84 41

 

Szkolenie realizowane jest w ramach działania 8.1 „Rozwój pracowników
i przedsiębiorstw w regionie”

Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych
i doradztwo dla przedsiębiorstw”

 

Projekt jest realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu