NOWA PERSPEKTYWA (woj. śląskie)

Jest nam bardzo miło poinformować, że  z dniem 1 stycznia 2017r. rozpoczynamy realizację projektu „Nowa  perspektywa”. Projekt jest realizowany  na terenie województwa śląskiego w ramach Osi priorytetowej VII. Regionalny rynek pracy Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata  2014-2020

Do udziału we wsparciu w ramach projektu zapraszamy 80 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, osoby po 30  roku życia (40 kobiet i 40 mężczyzn), o niskich kwalifikacjach zamieszkałych na terenie województwa śląskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu  Cywilnego).

Wśród uczestników projektu minimum stanowią:

Osoby bierne zawodowo* – min. 20% - 16 osób (8Kobiet, 8 Mężczyzn)

Osoby długotrwale bezrobotne **– min. 10% - 8 osób (4 Kobiety, 4 Mężczyzn)

Osoby niepełnosprawne*** – minimum 5% - 4 osoby (2Kobiety, 2 Mężczyzn)

Osoby powyżej 50 roku życia – minimum 20% - 16 osób (8Kobiet, 8 Mężczyzn)

100% Uczestników projektu to osoby o niskich kwalifikacjach****

 

*Bierni zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne), np. studenci studiów dziennych uznawani są za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), uznawane są za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny) nie są uznawane za bierne zawodowo

** Definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny” różni się w zależności od wieku: młodzież (<25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (>6 miesięcy). Dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy)

***Za osoby z niepełnosprawnościami uznaje się osoby niepełnosprawne w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127 poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z. 2011 r., Nr 231 poz. 1375), tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia

**** Za osoby o niskich kwalifikacjach uznaje osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie tj. do poziomu wykształcenia ponad gimnazjalnego włącznie

 

W ramach realizowanego projektu oferujemy następujące formy wsparcia – zajęcia indywidualne:

1.  Opracowanie indywidualnego planu działania dla każdego z Uczestników projektu

2.  Wsparcie psychologiczne dla każdego z Uczestników projektu – wsparcie realizowane w sposób ciągły przez cały okres realizacji jako uzupełnienie zajęć w ramach IPD.

3.  Wsparcie w postaci szkoleń podnoszących kompetencje i kwalifikacje zawodowe uczestników projektu – Spawacz metodą TIG, Kierowca pojazdów kat C,C+E, kwalifikacja wstępna przyśpieszona,

4.  Płatne, 3 m-ne staże zawodowe – 2243,32 zł brutto (kwota brutto wraz z pochodnymi)

5.  Pośrednictwo pracy – indywidualne spotkania uczestników projektu z Pośrednikiem pracy, który będzie wspomagał każdą z osób w zdobyciu stabilnego zatrudnienia – zajęcia indywidualne.

Ponadto oferujemy w ramach szkoleń:

-  stypendium szkoleniowe w wysokości 8,52 zł brutto (kwot uwzględnia pochodne) – za każdą odbytą godzinę zajęć szkoleniowych

-  zwrot kosztów dojazdu na zajęcia szkoleniowe -  15 zł/dziennie

- ubezpieczenie NNW dla każdego z uczestników

- wyżywienie dla uczestników szkoleń

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i poprawa sytuacji na rynku pracy 80 osób po 29 roku życia, które są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, z woj. śląskiego, poprzez wsparcie w okresie realizacji projektu 01.01.2017 – 31.05.2018r.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Do dokumentów rekrutacyjnych wymagane jest załączenie:

- w przypadku osób biernych zawodowo – oświadczenie o pozostawaniu osobą bierną zawodowo

- osoby długotrwale bezrobotne niezarejestrowane w PUP/MUP – oświadczenie Uczestnika o posiadaniu statusu osoby długotrwale bezrobotnej niezarejestrowanej

- osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP/MUP – zaświadczenie z PUP/MUP o pozostawaniu osobą bezrobotną

- osoby niepełnosprawne – kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

 

Planowane rezultaty:

1.  Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - 68

2.  Odsetek uczestników długotrwale bezrobotnych, którzy podejmą pracę w okresie trzech miesięcy, następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie – 35%

3.  Odsetek uczestników o niskich kwalifikacjach, które podejmą pracę w okresie trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie – 36%

4.  Odsetek uczestników niekwalifikujących się do żadnej z powyższych grup docelowych, którzy podejmą pracę  w okresie trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie – 43%

4. Odsetek uczestników z niepełnosprawnościami, którzy podejmą pracę  w okresie trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie – 17%

 

Wartość projektu: 1 207 143,36 zł

Wszelkie informacje dostępne pod numerem tel. 81 534 73 37

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dokumenty do pobrania (należy podpisać odręcznie oraz wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście)