KONKURENCYJNI – PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA (woj. opolskie)

Informujemy, iż projekt został zakończony.

 

Jest nam bardzo miło poinformować, że rozpoczęła się realizacja projektu „Konkurencyjni – program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia”

 

Zapraszamy osoby bezrobotne, poszukujące pracy oraz nieaktywne zawodowo po 29 roku życia, zamieszkujące woj. opolskie!

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 -2020, Priorytet inwestycyjny 8i: „Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników”, Działanie 07.02: „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy”.

Ze wsparcia w ramach projektu może skorzystać 80 osób bezrobotnych*,poszukujących pracy**oraz nieaktywnych zawodowo***, w wieku powyżej 29 lat, zamieszkałych na terenie woj. opolskiego (na terenie powiatów: brzeskiego, głubczyckiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, kluczborskiego, krapkowickiego, namysłowskiego, nyskiego, oleskiego, opolskiego, prudnickiego, strzeleckiego, miasto Opole,), w tym zwłaszcza osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy:

·         min. 4 kobiet i 4 mężczyzn – liczba osób długotrwale bezrobotnych

·         min. 4 kobiet i 4 mężczyzn – liczba osób z niepełnosprawnościami

·         min. 10 kobiet i 10 mężczyzn –  liczba osób w wieku 50 lat i więcej

·         min. 20 kobiet i 20 mężczyzn – osób o niskich kwalifikacjach

·         min. 1 kobieta i 1 mężczyzna – liczba osób posiadających co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia

·         min. 2 kobiety i 2 mężczyzn – liczba osób posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia.

 

*Wsparcie skierowane będzie do osób bezrobotnych, które należą do I lub II profilu pomocy (tzw. bezrobotni aktywni) lub (tzw. wymagający wsparcia) w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

**Osoba poszukująca pracy – osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub innej formy pomocy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach na rynku pracy, zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy. Z wyłączeniem osób zatrudnionych zgłaszających zamiar i gotowość podjęcia zatrudnienia w wyższym wymiarze czasu pracy, albo dodatkowego lub innego zatrudnienia, zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy.

***  osoby nieaktywne zawodowo, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Studenci studiów stacjonarnych są uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego, są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo;

 

Uczestnicy/uczestniczki projektu zostaną objęci indywidualnym programem aktywizacji zawodowej obejmującym:

- stworzenie Indywidualnego Planu Działania,

- poradnictwo zawodowe

- pośrednictwo pracy

- szkolenia zawodowe na spawacza MAG (135), TIG (141) i MIG (131).Kurs kończy się egzaminem i wydaniem świadectwa oraz Książeczki Spawacza według normy EN 287-1 wystawionej przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach z właściwymi wpisami dotyczącymi metod spawania oraz zakres uprawnień.

- szkolenia zawodowe na opiekunów osób starszych lub niepełnosprawnych.Szkolenie kończy się egzaminem zewnętrznym (VCC lub równoważny), którego pozytywny wynik potwierdza nabycie kompetencji. Zawód zgodny z Międzynarodowym Standardem Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 (numer 3412)

·          jednorazowe stypendium szkoleniowe w wysokości do 2 261,00 zł brutto w zależności od typu szkolenia

·         zwrot kosztów dojazdu za szkolenia w wysokości do 490,00 zł – w zależności od typu szkolenia

·          stypendium stażowe przez okres trwania stażu w wysokości 1 850,00 zł brutto za każdy pełny miesiąc stażu. 

·          ubezpieczenie NNW

·          badania lekarskie

·          materiały szkoleniowe

·         60 godzinny moduł branżowego języka obcego (niemiecki lub angielski)

 

Celem głównym projektu jest promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia, z województwa opolskiego (40 mężczyzn i 40 kobiet, w tym  min. 4 kobiet i 4 mężczyzn – liczba osób długotrwale bezrobotnych, min. 4 kobiet i 4 mężczyzn – liczba osób z niepełno sprawnościami, min. 10 kobiet i 10 mężczyzn –  liczba osób w wieku 50 lat i więcej, min. 20 kobiet i 20 mężczyzn – osób o niskich kwalifikacjach, min. 1 kobieta i 1 mężczyzna – liczba osób posiadających co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, min. 2 kobiety i 2 mężczyzn – liczba osób posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia.  

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

 

Do dokumentów rekrutacyjnych wymagane jest załączenie:

·         w przypadku osób niepełnosprawnych – orzeczenie o niepełnosprawności lub oświadczenie w przypadku braku orzeczenia

·         Urzędowego zaświadczenia potwierdzające posiadanie statusu osoby zarejestrowanej w urzędzie pracy jako bezrobotna wraz z weryfikacją okresu bezrobocia (ewentualny status osoby długotrwale bezrobotnej)

 

Celem projektu:wyższe możliwości zatrudnieniowe 40 kobiet i 40 mężczyzn będących uczestnikami projektu, uzyskane poprzez ich udział w kompleksowych, indywidualnych programach aktywizacji zawodowej, realizowanych w okresie trwania projektu (01.05.2017-31.03.2018),

Cel szczegółowy: zwiększenie możliwości zatrudnieniaosób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Realizacja celu nastąpi dzięki szerokiemu zastosowaniu efektywnych instrumentów wspierających zatrudnienie w ramach projektu i przyczyni się  do wzrostu kwalifikacji osób, które mają największe problemy z podjęciem zatrudnienia.

 

Planowane efekty:

*       co najmniej 30 % dla osób długotrwale bezrobotnych

*       co najmniej 33 % dla osób niepełnosprawnych

*       co najmniej 39 % zatrudnieniowej kobiet

*       co najmniej 33 % dla osób w wieku powyżej 50 lat i więcej

*       co najmniej 38 % dla osób o niskich kwalifikacjach

*       co najmniej 43 % dla osób posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia

*       co najmniej 43 % dla osób posiadających co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia

*       co najmniej 43 % dla migrantów powrotnych oraz imigrantów

*       co najmniej 43 % dla osób nie kwalifikujących się do żadnej z w/w grup

 

Wartość projektu: 1 369 488, 00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 301 013, 60

 

W przypadku pytań i wątpliwości związanych z wypełnieniem dokumentów rekrutacyjnych zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu.

 

Wszelkie informacje dostępne pod numerami tel.: 576 392 989

Oraz w biurach projektu :

Ul. Rodziewiczówny 18b

48-303 Nysa

Instytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult tel.: 81 534 73 37 

Email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Dokumenty do pobrania (należy podpisać odręcznie oraz wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście)


Zwrot kosztów dojazdu komunikają publiczną.pdf

Zwrot kosztów dojazdu samochodem prywatnym.pdf

 

Harmonogramy:


Harmonogram szkoleń grupa 1 Opiekun Osób Starszych lub Niepełnosprawnych.pdf

Harmonogram szkoleń grupa 2- Opiekun Osób Starszych lub Niepełnosprawnych.pdf

Harmonogram szkoleń SPAWACZ MAG-MIG grupa 1.pdf

Harmonogram szkoleń grupa 3- Opiekun Osób Starszych lub Niepełnosprawnych.pdf

Harmonogram szkoleń grupa 4- Opiekun Osób Starszych lub Niepełnosprawnych.pdf

Harmonogram szkoleń SPAWACZ MAG-MIG grupa 2.pdf

Harmonogram szkoleń SPAWACZ MAG-MIG grupa 3.pdf

Harmonogram szkoleń SPAWACZ MAG-MIG grupa 4.pdf