SKUTECZNA AKTYWIZACJA (woj. lubelskie)

Projekt realizowany od 01.07.2016 - 31.07.2017 - Projekt Zakończony

 

Jest nam bardzo miło poinformować, że rozpoczęła się realizacja projektu„Skuteczna aktywizacja”!

Zapraszamy osoby bezrobotne, w tym odchodzące z rolnictwa, zamieszkujące woj. lubelskie!

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 -2020, Priorytet inwestycyjny 8i: „Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników”, Działanie 9.1: „Aktywizacja zawodowa”.

 

Ze wsparcia w ramach projektu może skorzystać 100 osób bezrobotnych* zarejestrowanych w urzędach pracy, w wieku minimum 30 lat, zamieszkałych na terenie woj. lubelskiego, z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym (oświadczenie o wykształceniu średnim i poniżej), w tym:

- min. 10 kobiet

- min. 60 osób długotrwale bezrobotnych

- min. 10 osób niepełnosprawnych

- min. 10 osób w wieku 50+

- min. 15 osób odchodzących z rolnictwa (2 kobiety, 13 mężczyzn)**

 

*Wsparcie skierowane będzie do osób bezrobotnych, które należą do I lub II profilu pomocy (tzw. bezrobotni aktywni) lub (tzw. wymagający wsparcia) w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

**rolnicy i członkowie ich rodzin w wieku 30 lat i więcej zarejestrowani w PUP/MUP jako osoby bezrobotne z terenu woj. lubelskiego należące co najmniej do jednej z następujących grup:

a) osoby w wieku 50 lat i więcej;

b) osoby długotrwale bezrobotne;

c) kobiety;

d) osoby z niepełnosprawnościami;

e) osoby o niskich kwalifikacjach;

prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzający odejść z rolnictwa.

 

Uczestnicy/uczestniczki projektu zostaną objęci indywidualnym programem aktywizacji zawodowej obejmującym:

- stworzenie Indywidualnego Planu Działania,

- poradnictwo zawodowe

- szkolenia zawodowe na Instalatora w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii, potwierdzone certyfikatem UDT wraz z uprawnieniami energetycznymi G1 oraz pośrednictwem pracy. Uczestnicy/uczestniczki będą mieli do wyboru szkolenie w jednym z trzech dostępnych zakresów: systemy fotowoltaiczne, słoneczne systemy grzewcze lub pompy ciepła

- pośrednictwo pracy

- płatne 3-miesięczne staże zawodowe (1750,00zł/mies. netto)

- pokrycie kosztów badań lekarskich i egzaminów

 

Ponadto oferujemy:

·         jednorazowe stypendium szkoleniowe w wysokości 281,16zł brutto

·         zwrot kosztów dojazdu na szkolenie w wysokości do 600,00 zł /osoba

Celem głównym projektu jest skuteczna aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych o niskich kwalifikacjach, z województwa lubelskiego (90 mężczyzn i min. 10 kobiet, w tym min. 60 osób długotrwale bezrobotnych, min. 15 osób odchodzących z rolnictwa, min. 10 osób z niepełnosprawnościami, min. 10 osób w wieku powyżej 50 roku życia). 

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

 

Do dokumentów rekrutacyjnych wymagane jest załączenie:

·         w przypadku osób niepełnosprawnych – orzeczenie o niepełnosprawności lub oświadczenie w przypadku braku orzeczenia

·         Urzędowego zaświadczenia potwierdzające posiadanie statusu osoby zarejestrowanej w urzędzie pracy jako bezrobotna wraz z weryfikacją okresu bezrobocia (ewentualny status osoby długotrwale bezrobotnej)

·         W przypadku osób odchodzących z rolnictwa - oświadczenie/zaświadczenie stwierdzające status uczestnika/uczestniczki na rynku pracy wraz z oświadczeniem o posiadania gospodarstwa rolnego do 2 ha przeliczeniowych.

 

Planowane rezultaty:

Co najmniej 45 osób, które zakończyły udział w projekcie, podejmie lub będzie kontynuować zatrudnienie.

Co najmniej 17 osób długotrwale bezrobotnych które zakończyły udział w projekcie podejmie lub będzie kontynuować zatrudnienie.

Minimum 3 osoby niepełnosprawne, które zakończyły udział w projekcie, podejmie lub będzie kontynuować zatrudnienie.

Co najmniej 4 osoby, które zakończyły udział w projekcie, będą pracować w sektorze pozarolniczym

Co najmniej 80 osób, które zakończyły udział w projekcie, uzyska kwalifikacje zawodowe (certyfikaty potwierdzające uprawnienia energetyczne G1 oraz certyfikaty wydane przez UDT).

Minimum 48 osób długotrwale bezrobotnych, które zakończyły udział w projekcie, uzyska kwalifikacje zawodowe (certyfikaty potwierdzające uprawnienia energetyczne G1 oraz certyfikaty wydane przez UDT).

Minimum 8 osób niepełnosprawnych, które zakończyły udział w projekcie, uzyska kwalifikacje zawodowe (certyfikaty potwierdzające uprawnienia energetyczne G1 oraz certyfikaty wydane przez UDT).

 

Wartość projektu: 1 386 852, 72 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 178 824, 81 zł

 

Wszelkie informacje dostępne pod numerami tel.: 698 627 255

(81) 740 65 06 wew. 24,

Oraz w biurach projektu :

ul. Stefczyka 32 (ELPRO sp. z o.o. Centrala Lublin), 20-151 Lublin

Instytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult tel.: 81 534 73 37 

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Dokumenty do pobrania (należy podpisać odręcznie oraz wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście)


Zwrot kosztów dojazdu komunikacją publiczną

Zwrot kosztów dojazdu samochodem prywatnym


Harmonogram: