Poszukiwany, poszukiwana - szkolenie na operatora koparko-ładowarki (woj. lubelskie)

Euro – Konsult Sp. z o.o. organizuje bezpłatne szkolenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wsparcie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Za realizację merytoryczną szkolenia odpowiada: Ośrodek Szkoleniowy "KURSOR" w Chełmie.

Projekt zakończony.

 

W ramach szkolenia nabędziecie Państwo umiejętności i kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu:

 

 • Operator koparko-ładowarki kl. III

Rekrutacja do projektu zakończona.  

 

Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia osób biorących udział w szkoleniu dzięki wsparciu doradczo-szkoleniowo-psychologicznemu realizowanemu zgodnie z potrzebami psycho-zawodowymi kursantów oraz zgodnie z potrzebami rynku pracy.

 

Zawody, których wykonanie będzie możliwe po ukończeniu szkoleń wymieniane są wśród zawodów deficytowych na rynku pracy.

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do osób:

 • które ukończyły 45 lat i pozostają bez zatrudnienia
 • zamieszkujących  tereny wiejskie w woj. lubelskim
 • posiadających wykształcenie min. podstawowe

Ponadto każdy z uczestników musi przejść pozytywnie badanie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora koparko-ładowarki. 

   Kryteria preferowane przy rekrutacji:

 • Osoby, które utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracowników
 • Osoby długotrwale bezrobotne


W ramach projektu zapewniamy:Image

 • Materiały szkoleniowe
 • Ubezpieczenie uczestników
 • Noclegi i wyżywienie
 • Refundację kosztów dojazdu
 • Stypendium szkoleniowe
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe oraz psychologiczne
 • Trzymiesięczne praktyki zawodowe po zakończeniu szkolenia

Szkolenie zostanie zakończone egzaminem państwowym, które odbędzie się przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

 

Zajęcia odbywać się będą w 18-osobowych grupach od poniedziałku do piątku na terenie Ośrodka Szkoleniowego "KURSOR" w Chełmie, ul. Lwowska 24. W pobliżu ośrodka zapewniamy nocleg w hotelu "DUET" oraz wyżywienie. Zwracamy koszty podróży.

 


 

Dokumenty do pobrania(należy podpisać odręcznie oraz wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście wraz z kserokopią dowodu osobistego oraz innymi wymaganymi załącznikami):

Image 

W celu otrzymania zwrotu kosztów dojazdu należy przedstawić bilety lub zaświadczenie od przewoźnika zgodne z poniższym wzorem:

Image

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem szkolenia.

Image