NOWA JAKOŚĆ NA KUJAWSKO-POMORSKIM RYNKU PRACY (woj. kujawsko-pomorskie)

 

Projekt realizowany od 01.09.2019 do 31.03.2022r.

 

Jest nam bardzo miło poinformować, że rozpoczęła się realizacja projektu: ,, Jest nam bardzo miło poinformować, że rozpoczęła się realizacja projektu: "Nowa jakość na kujawsko-pomorskim rynku pracy"

Do projektu zapraszamy osoby (72 Kobiety i 48 Mężczyzn) zamieszkujących woj. kujawsko-pomorskie w tym:

 • Osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych,
 • Pracujące w ramach umów cywilno-prawnych,
 • Ubogo pracujące - powyżej 29 r.ż. ( osoby fizyczne pracujące lub zamieszkujące na obszarze woj. kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów KC)
 • Osoby pracujące znajdujące się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy objęte wsparciem w programie (120 osób w tym 72 Kobiet i 48 Mężczyzn)
 • Osoby zamieszkujące miasta średnie w tym tracące funkcje społeczno-gospodarcze (Rypin, Grudziądz) objęte wsparciem w projekcie (36 osób w tym 22 Kobiet i 14 Mężczyzn)

UCZESTNIKOM I UCZESTNICZKOM PROJEKTU OFERUJEMY KOMPLEKSOWE WSPARCIE W ZAKRESIE:

 1. Doradztwo zawodowe z IPD,
 2. Płatne 3 miesięczne szkolenia, kursy,
 3. Pośrednictwo pracy.

W RAMACH PROJEKTU GWARANTUJEMY:

 1. Stypendium szkoleniowe,
 2. Zwrot kosztów dojazdu,
 3. Wyżywienie na zajęciach szkolnych,
 4. Badania lekarskie,
 5. Ubezpieczenie NNW,
 6. Stypendium szkoleniowe,
 7. Wsparcie doradcy zawodowego i pośrednika pracy.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH NIEZALEŻNIE OD PŁCI

Projekt zakłada preferencje w dostępie do wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO. W kryteriach rekrutacji dodatkowe punkty otrzymają osoby, które były uczestnikiem projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO -1 punkt.

Dodatkowe punkty otrzymają osoby zamieszkujące (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) miasta średnie, w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze - 2 punkty,osoby z niewielkim doświadczeniem zawodowym - 1 pkt oraz osób o niskich kwalifikacjach zawodowych - 1 pkt.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: RPKP.08.00.00 Aktywni na rynku pracy, Działanie: RPKP. 08.02.00 Wsparcie aktywności zawodowej w regionie,Poddziałanie: RPKP. 08.02.02 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

GŁÓWNY CEL

Głównym celem projektu ,,Nowa jakość na kujawsko-pomorskim rynku pracy” jest poprawa sytuacji zawodowej 120 osób (72K, 48M) osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, pracujących w ramach umów cywilno-prawnych, ubogich pracujących- pow. 29 r.ż. (os. fiz. pracujących lub zamieszkujących na obszarze woj. kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów KC) osiągnięta dzięki ich uczestnictwu we wsparciu zakładającym doradztwo zawodowe wraz z IPD, szkolenia i kursy oraz pośrednictwo pracy.

Cel zostanie osiągnięty indywidualnemu wsparciu służącemu poprawie sytuacji na rynku pracy osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz, pracujących w ramach umów cywilno-prawnych oraz ubogich pracujących (doradztwo zawodowe z Indywidualnym Planem Działania, szkolenia i kursy oraz pośrednictwo pracy) realizowanymi w okresie trwania projektu tj. od września 2019 do kwietnia 2020r. Projekt zakłada osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu: odsetek osób, których sytuacja na rynku pracy uległa poprawie w rozumieniu efektywności zawodowej min. 28%; liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu-min. 80% grupy docelowej.

Projekt zakłada preferencje w dostępnie do wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO.

Planowane efekty: osiągnięcie wskaźników efektywności zatrudnieniowej dla uczestników projektu na poziomie:

 • 96 osób w tym 58k i 38m które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu,
 • 28 osób których sytuacja na rynku pracy uległa poprawie w rozumieniu efektywności zawodowej.

Wartość projektu: 854 501,25 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 764 553,75zł 

 

Wszelkie informacje dostępne pod numerem tel.: 694 980 368

Oraz w biurze projektu:

Ul. Dubienka 2

88-100 Inowrocław

Instytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult tel.: 81  534 73 37

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dokumenty do pobrania

(należy podpisać własnoręcznie oraz wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście na powyższy adres)

Aneks do regulaminu nr 1

Aneks do regulaminu nr 2

Aneks do regulaminu nr 3

Aneks do regulaminu nr 4

Aneks do regulaminu nr 5

Oświadczenie o numerze posiadanego konta

Oświadczenie o zmianie numeru posiadanego konta

Zwrot kosztów dojazdu komunikacją publiczną

Zwrot kosztów dojazdu samochodem prywatnym